Потърсете и в библиотеката

 

ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

 

Близнаков, Георги Мануилов и др.

    Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг / Георги Близнаков, Иван Митов. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001. - 270 с. : с табл., сх., диагр.

   

Божанов, Симеон Стефанов        

    Законодателна уредба в областта на околната среда / Симеон Божанов. - София : Арго, 2006. - 319 с.
   

Божанов, Симеон Стефанов

    Международноправни актове в областта на околната среда / Симеон Божанов. - [ София ] : [ Изд. авт. ], 2004. - 455 с.

   

  Европейското законодателство в областа на околната среда . - [ Габрово ] : РСО Централна Стара планина, [2002]. - 48 с..
   

Кремер, Лудвиг

    Европейско право на околната среда / Лудвиг Кремер ; Прев. [ от англ. ] Ружа Михолич. - София : Сиела, 2008. - 696 с.

   

Пенчев, Георги Петров

    Екологично право. Обща част: Учебно ръководство.- Сиела: София, 2019.- 308 с. с Библиогр. с. 281 - 300. - Рез. на бълг., рус., англ.ез.

   

Пенчев, Георги Петров

    Екологично право. Специална част: Учебно ръководство .- Сиела: София, 2019.- 524 с. с Библигр. с. 499 - 515. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

   

Пенчев, Георги

    Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в нейната цялост / Георги Пенчев. - София : НИКЕ-НТ-89, 2006. - 191 с.

   
   Прилагане на европейските екологични стандарти в общините  / Отг. ред. Иван Върляков. - Ст. Загора : РАО Тракия, 2006. - 32 с. : с табл.

 

 

ЕКОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

 

Агаджанян, Николай Ал.             

    Човекът и планетата земя : [ Моногр. ] / Н. А. Агаджанян; Прев. от рус. Стояна Сухаченска. - София : Медицина и физкултура, 1986. - 319 с.

   
Ангелов, Павел
    Екологията : [Кн. за учителя] / Павел Ангелов. - 2. осн. прераб. изд. - София : Нар. просв., 1988. - 208 с. : с табл., диагр., 8 л. цв. ил.
   

Арнаудов, Христо

     Екология / Христо Арнаудов. - В. Търново : Сириус 4, 1995. - 191 с.

   
Байков, Байко
        Екология / Байко Д. Байков. - София : НБУ, 2012. - 638 с. : с ил., сх., диагр.
   

Байков, Байко Димитров

    Екология за всеки : Биоекология с основи на созологията / Байко Байков. - София : Нов Български университет ; София : Планета 3, 2000. - 624 с. : с табл., сх.
   

Байков, Байко Димитров

    Основи на екологията за икономисти : [ Учебник за студенти ] / Байко Байков. - [ София ] : [ НБУ - ЦДО ], [2003]. - 220 с. : със сх., к.

    Съдържа:  Програма по екология и опазване на околната среда.

   

Браун, Лестър Р.

    План Б 2.0 : Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда / Лестър Р. Браун ; Прев. [ от англ. ]. - [ Доп. и разширено изд. ]. - София : Книжен тигър, 2006. - 368 с. : с диагр.

   

Великов, Велико Добрев и др.

    Космос, ландшафти, екология / В. Великов, Д. Мишев, Е. Руменина. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995. - 140 с. : със сх., табл., диагр.

   
Георгиев, Павел Д. и др.
     Екология и ценности : [Изследване] / Павел Георгиев, Чавдар Палавеев. - София : Наука и изкуство, 1988. - 120 с.
   

Германов, Атанас Б.

    Приложна екология : [ Учебник ] за студентите от ВИЗВМ [ Ст. Загора ], Зооинж. фак. / Атанас Германов. - София : Земиздат, 1991. - 152 с. : с ил.

   

Гор, Ал

    Застрашената земя : Екологията и човешкият дух / Ал Гор ; Прев. от англ. Диана Нешева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 524 с.

   

Дамянов, Пламен Владимиров

  Научната политика на България в областта на ВЕИ през втората половина на XX и началото на XXI век: [Монография] / Пламен Дамянов. - София: Херон Прес, 2020. - 173 с.: с ил., табл.; 25 см

   
   Европейски платформи от екологични неправителствени организации  : Справочник. - София : Отворено общество, 2008. - 64 с.
   
   Екология и икономика : [Изследване] / Тодор Божинов и др. - София : Земиздат, 1990. - 239 с. : с табл.
   

   Екология и хуманизъм  : Хуманитарни измерения и аспекти на екологичните проблеми : [ Доклади от IV национална конференция, София 2013 ] / Състав. Любен Димитров, Максим Мизов. - София : Фонд. Човещина ; Авангард Прима, 2013. - 549 с.

 

   

Захаринов, Ботьо Станимиров и др.

              Екологичен мониторинг / Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. - София : НБУ, 2015. - 296 с. : с ил.

   

Захаринов, Ботьо Станимиров

    Екологични биотехнологии и енергия от биомаса : Проучвания върху оптимизиране ефективността на производството на биогазово гориво / Ботьо Захаринов. - София : Нов Български университет, 2017. - 403 с. : с табл., фиг., сн. ; 24 см. - (Екология)

   

Илиев, Никола и др.

    Приложна екология и икономика на околната среда : Учебник за студентите от УНСС / Никола А. Илиев, Найден Величков Найденов. - София : Унив. изд. Стопанство, 1993. - 236 с.

   

Матев, Иван Борисов и др.

    Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда / Иван Матев, Диана Йовчева Ганева, Добромир Георгиев Ганев. - София ; Москва, 2004. - VIII, 249 с. : с к., табл., диагр.

   
Матеев, Гено и др.
        Екология : [Изследване] / Гено Матеев, Иван Павлов. - В. Търново : Сириус 4, 1993. - 304 с. : с табл., диагр., сх.
   

Ненова, Анелия Тодорова

    Екологични аспекти на сигурността / Анелия Ненова. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2008. - 144 с. : с табл.

   

Петева, Ирена Йорданова и др.

   Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация / Ирена Петева, Владислав Лазаров. - София: За буквите-О писменехь, 2020. - 220 с.: с цв. ил.; 24 см

   

Петков, Георги Н. и др.

    Справочник по екология / Георги Петков, Байко Байков. - София : Наука и изкуство, 1985. - 352 с. : с ил.

   

Питър, Лорънс Джонатан

    Екологичната програма на Питър, или едно предложение за оцеляване / Лорънс Джонатан Питър ; Прев. от англ. [ и послесл. ] Стою Керванбашиев. - София : Хр. Ботев, 1995. - 224 с. : със сх.

 

   
   Речник по екология и опазване на околната среда / Състав. Асен Кътов, Здравка Костова . - София : Партиздат, 1984. - 288 с. : със сх.
   
   Състоянието на планетата 2005: Преразглеждане на глобалната сигурност : Доклад на инст. Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Майкъл Ренър и др. ; Състав. Лори Браун ; Ред. Линда Старк ; [ Предг. Михаил С. Горбачов ]. - София : Книжен тигър, 2005. - 312 с. : с ил.
   

Тулешкова, Нина и др.

    Проблеми на екологията : Препоръчителна библиография / Състав. Нина Тулешкова, Виолета Бешевлиева. - Шумен : Унив. науч. библ. Васил Коларов, 1989. - 77 с

   

Чкорев, Николай

    Екология и регионална икономика / Николай Чкорев. - София : Свободна Инициатива, 1996. - 38 с.

 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

   Зеленото злато на България / Състав. и ред. Светлана Аладжем ; Ил. Борис Димовски, Калин Николов. - [ София ] : АБВ - тех ООД, 2000. - 116 с. : с ил., сх., к.
   

Йотов, Стоян

    Природа и опазване на биоразнообразието : Състояние на европейското и българското законодателство - практики и перспективи / Стоян Йотов. - [ София ] : Сдружение Природа назаем, 2002. - 20 с. : с диагр., к.

   

Мичев, Таню Манев и др.

    Защитени птици в България : [ Справочник ] / Таню Мичев, Никола А. Райков. - София : Земиздат, 1980. - 140 с. : с ил. : 8 л. ил.

   
   Многоцветната усмивка : Филм за редките и защитени растения на Природен парк Българка : Документален филм  / Сценарий и идея : Георги Стоянов ; Режисьор и оператор Георги Стоянов ; Монтаж : Кунчо Сакутов ; Текста чете : Венета Лазарова ; Снимки : Георги Стоянов. - [ Трявна ] : Природен парк Българка, 2008. - 1 DVD
   

Нанкинов, Димитър Николов

     Застрашените животни в България : Природозащитен статус и разпределение по екосистеми / Димитър Нанкинов. - София : Пенсофт, София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000. - 146 с. : с табл., цв. ил.

    Съдържа:  Речник на застрашените животни в България.

 

   
   Опазване на биологичното разнообразие в България  : Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие / Гл. сътрудник и ред. Кърт Майни ; Прев. от англ. Митко Велков. - София : НСОБР, 1995. - XXVI, 128 с. : с цв. ил., к.
   
   Оценка на биологичното разнообразие в частта флора в района на Еко-пътека '' Узана '' . - [ Габрово ] : Б. изд., [2005]. - 6 с. + 1 CD.