Потърсете и в библиотеката

Паркове и резервати

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

   Биологично разнообразие в национален парк '' Централен Балкан ''  : Сб. докл. / Отг. ред. Мариета Сакалян. - София : Pensoft, 1999. - XII, 635 с. : с табл., к.
   
    Високопланинска безлесна зона на Национален парк '' Централен Балкан ''  : Биол. разнообразие и проблеми на неговото опазване / Ред. Теньо Мешинев, Алекси Попов. - [ София ] : Фонд. Бълг.-швейц. прогр. за опазване на биоразнообразието, 2000 (София : Pensoft). - XI, 590 с. : с табл. + CD-ROM
   

Волебен, Петер

   Тайният живот на дърветата  / Петер Волебен ; Прев. от нем. Добромила Парушева . - София : Ера, 2017. - 239 с. : с ил. ; 21 см

   

Георгиев, Георги Леонидов

    Националните и природните паркове и резерватите в България / Георги Георгиев ; Рец. Светослав Герасимов, Димитър Пеев. - София : Гея-Либрис, 2004. - 296 с. : с табл., цв. сн., к.

   

Георгиев, Георги Леонидов

    Природа под закрила : Националните и природните паркове и резерватите в България / Георги Георгиев ; Рец. Светослав Герасимов, Димитър Пеев. - София : Гея-Либрис, 2010. - 288 с. : с цв. ил., табл., к.

   
   Защитени природни обекти в Централна Северна България  : Библиографски указател / Състав. Пенка Андреева и др. - [ Ловеч ] : [ УНБ Проф. Беню Цонев ], 1997. - 171 с.
   
   Наши резервати и природни забележителности  : [ Сборник статии ]: [ Т. 1 ] - / Н. Стоянов и др. - София : Наука и изкуство, 1968 -

    1. - 1968. - 166 с. : с ил., 6 л. ил.

    

   
 Наши резервати и природни забележителности  : [ Сборник статии ]: [ Т. 1 ] - / Н. Стоянов и др. - София : Наука и изкуство, 1968 -  

    2 / М. Тошков и др. - 1970. - 203 с. : с ил.

  

   
Наши резервати и природни забележителности  : [ Сборник статии ]: [ Т. 1 ] - / Н. Стоянов и др. - София : Наука и изкуство, 1968 -

    3 / М. Тошков и др. - 1974. - 168 с. : с ил.

   

Петкова, Вили

    Резерватите в България : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Вили Петкова ; Ред. Райна Миткова. - Плевен : Окр. библ. Хр. Смирненски, 1984. - 16 с.

   

Полък, Стив

   Атлас на застрашените райони : [ За юноши ] / Стив Полък ; Прев. от англ. Боряна Гечева. - София : Абагар Холдинг ; Лондон : Белайта прес, 1995. - 64 с. : с цв. ил.

   

Спиридонов, Жеко

   Оазиси на дивата природа : [ Науч.-попул. четиво за защитените природни територии ] / Жеко Спиридонов. - София : Земиздат, 1977. - 192 с. : 68 л. ил.