Екологично право

 

 

 

ТЕКСТОВЕ ОБХВАЩАЩИ ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО ЗАЛОЖЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА:


Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.
 

Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.
 

 

ТЕКСТОВЕ, ИМАЩИ КОСВЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

 

Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
(2) Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства.
 

Чл. 21. (1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото.
(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.
 

Чл. 5 (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

 

 

Eко сертификат

 

„Биологично Сертифицирани “ са земеделски продукти, които се отглеждат, обработват и сертифицират по Ecocert органични стандарти.

 

Био козметиката и по-специално тази, която отговаря на изискванията на Ecocert, съдържа минимум  95% натурални съставки. Ecocert играе водеща роля в много изследвания, което кара индустриалци и производители непрекъснато  да залагат на иновации , да използват  природни съставки и да сертифицират суровините.

 

В био козметиката е важно да се използват само съставки, които предразполагат здравословеният вид нa човека, без да са предпоставка за потенциални вреди.

 

Тези стандарти трябва да бъдат изпълнени и затова фирмите производители трябва да подготвят  изчерпателна документация , за да потвърдят това. Квалифицирани инспектори провеждат ежегодни проверки на място и следят за спазване на производството и обработката на екологично чисти продукти и дали те са в съответствие с биологичните стандарти.

 

Основни принципи на Ecocert са:

– Приоритет са натуралните съставки и суровини

– Приоритет на съставките, произхождащи от биологично земеделие

– Гаранция за най-добро качество по отношение на екологичната стойност

– Създаване на прозрачна и честна комуникация с потребителя

– Приоритет на качеството

   
Стандартът GOTS (Глобален органиен текстилен стандарт) - включва световно признати директиви, които гарантират устойчиво производство на текстил - от добива на биологично произведени естествени суровини, през екологично и социално отговорно производство, до прозрачното обозначаване
   
STANDARD 100 от OEKO-TEX® е независим етикет за всички видове текстилни материали, тествани от замърсители - от прежди и тъкани до готови за употреба артикули, които можете да закупите в магазина
   
FSC - Съветът по стопанисване на горите е международна организация с нестопанска цел с много заинтересовани страни, основавана през 1993 г., за да насърчава отговорното управление на световните гори

 

 

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

   

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
   

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
   

ЗАКОН ЗА ПОЧВИТЕ
   

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
   

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
   

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
   

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
   

ЕВРОПЕЙСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО
   
ЗАКОН ЗА ЗА ЗАБРАНА НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

 

 

ЗЕЛЕНИ ЗАКОНИ - Информиран дебат на гражданите с кандидатите и избраните депутати по теми, свързани с екологичните политики на България