Зелени организации

 

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ)
   
Българско дружество за защита на птиците - работим за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитания
   
FSC - съветът по стопанисване на горите е международна организация с нестопанска цел с много заинтересовани страни, основавана през 1993 г., за да насърчава отговорното управление на световните гори
   
GREENPECE -  провежда кампании в защита на околната среда
   
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) - агенция на Европейския съюз, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда
   
„ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАТФОРМИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ” - справочник
   
За Земята  - екологично сдружение за Земята
   
Ekozoni.com - портал за екология
   
ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – ФЕДЕРАЦИЯ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИ СДРУЖЕНИЯ - организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България
   

ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНИКА" има за цел да подпомага опазването на околната среда,устойчивото развитие, ефективното и законосъобразно управление и използване на природните ресурси

 

 
КОАЛИЦИЯ ЗА КЛИМАТА - БЪЛГАРИЯ - провежда застъпнически и информационни кампании в България по проблемите с изменението на климата и взема участие в международни прояви, кампании и инициативи
   
Национален доверителен екофонд - управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”
   
СНЦ за развитие на туризма в региона на Тутракан - да запази силната си връзка с река Дунав, уникалната си природа и културните си традиции
   
United States Environmental Protection Agency /Агенция за опазване на околната среда на САЩ/  - защитаваме човешкото здраве и околната среда