Екообразование

КЪДЕ ДА УЧИМ В БЪЛГАРИЯ?

 

 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

 

Факултет по агрономство за квалификационна степен бакалавър: Агрономство /Растителни биотехнологии/.

 

Факултет по растителна защита и агроекология за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда; Растителна защита.

 

Факултет по растителна защита и агроекология за квалификационна степен магистър: Агроекология и растителна защита; Екология на селищни системи; Мениджмънт на растителната защита; Информационни системи и технологии в растителната защита; Растителна защита; Растителна защита в биологичното земеделие; Plant Medicine.

 

Факултет по икономика за квалификационна степен магистър: Екологичен туризъм.

 

 

ВИСШ КОЛЕЖ ПО БИОДИНАМИКА АД - ДРЯНОВО

 

За квалификационна степен бакалавър: Биодинамично земеделие и гардинарство.

 

 

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ''ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ'' - СОФИЯ

 

За квалификационна степен магистър: Строителна геоекология.

 

 

 

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ ''ТОДОР КАБЛЕШКОВ''

 

За квалификационна степен бакалавър: Управление на технически системи за екология и логистика.

 

За квалификационна степен магистър: Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници; Електромобили.

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 

За квалификационна степен магистър: Екологична сигурност и Агролесовъдство; Екологично земеделие и устойчиво развитие

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИИ

 

За квалификационна степен магистър: Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти по енергийна ефективност.

 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ''ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ'' - СОФИЯ

 

За квалификационна степен бакалавър: Енергийна сигурност и управление на околната среда.

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК

 

За квалификационна степен бакалавър: Зелена енергетика.

 

За квалификационна степен магистър: Биогорива; Слънчева енергетика; Вятърна енергетика.

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

Стопански факултет за квалификационна степен бакалавър: Екоикономика; Екологиченбизнес и регионална сигурност.

 

 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

Факултет Екология и ландшафтна архитектура за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

Факултет Екология и ландшафтна архитектура за квалификационна степен магистър: Екология и опазване на околната среда.

 

Агрономически факултет за квалификационна степен бакалавър: Растителна защита.

 

Агрономически факултет за квалификационна степен магистър: Растителна защита.

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

Фармацевтичен факултет за квалификационна степен магистър: Технология на лекарствените форми и биофармация.

 

 

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

 

Миннотехнологичен факултет: Обогатяване и рециклиране на суровини.

 

Геологопроучвателен факултет: Биотехнология; Екология и опазване на околната среда.

 

 

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

За квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

За квалификационна степен магистър: Екологични експертизи и контрол.

 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

Физико-технологичния факултет за квалификационна степен бакалавър: Екоенергийни технологии.

 

Биологическият факултет за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда; Приложна и индустриална екология; Биоинформатика; Фармацевтични биотехнологии; Биология и управление на природните ресурси; Биология с екотуризъм.

 

Биологически факултет за квалификационна степен магистър: Биодиагностика; Биоинформатика; Биотехнологична микробиология; Биофармацевтична биохимия; Екология и опазване на екосистемите; Екология и устойчиво развитие на селищни системи; Екология, управление и контрол на околната среда; Молекулярна биология и биотехнология; Управление на иновациите в биоиндустриите.

 

Физико-технологичен факултет за квалификационна степен магистър:Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност; Физика на Земята и геоекология.

 

Химически факултет за квалификационна степен магистър: Химия и екология.

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, СОФИЯ

 

Биологически факултет за квалификационна степен бакалавър: Биотехнологии; Екология и опазване на околната среда; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Агробиотехнологии.

 

Биологически факултет за квалификационна степен магистър: Биобизнес; Биохимия; Биофизика; Индустриални биотехнологии; Растителни биотехнологии; Екологична биотехнология; Опазване на природната среда, Екологично образование, Екология.

 

Факултет по химия и фармация за квалификационна степен бакалавър: Екохимия.

 

Геолого-геогравски факултет за квалификационна степен магистър: Екотуризъм.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

За квалификационна степен бакалавър: Електротехника и възобновяеми енергийни източници; Инженерна екология.

 

Корабостроителен факултет за квалификационна степен магистър: Топлотехника и възобновяеми енергийни източници; Инженерна екология.

 

Електротехнически факултет за квалификационна степен магистър: Възобновяеми енергийни източници; Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници); Електротехника (Възобновяеми енергийни източници); Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

 

Факултет Електротехника и електроника за квалификационна степен бакалавър: Техника и технологии за опазване на околната среда.

 

Факултет Електротехника и електроника за квалификационна степен магистър: Техника и технологии за опазване на околната среда.

 

Факултет Стопански за квалификационна степен магистър: Опазване на околната среда и устойчиво развитие.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ

 

Аграрно-индустриален факултет за квалификационна степен бакалавър: Екология и техника за опазване на околната среда.

 

Филиал на РУ - Разград за квалификационна степен бакалавър: Биотехнологии.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

Машинно-технологичен факултет за квалификационна степен магистър: Инженерна технология.

 

Факултет по електронна техника и технологии за квалификационна степен бакалавър: Биомедицинско инженерство.

 

 

 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

 

За квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

Строителен факултет за квалификационна степен магистър: Енергийна ефективност в строителството.

 

Хидротехнически факултет за квалификационна степен бакалавър: Инженерна екология.

 

Хидротехнически факултет за квалификационна степен магистър: Инженерна екология; Водоснабдяване и канализация - Пречистване на водите.

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Поднаправление икономика и бизнес за квалификационна степен бакалавър: Екоикономика.

 

Поднаправление икономика и бизнес за квалификационна степен магистър: Екоикономика и бизнес.

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - Бургас

 

Факултет Технически науки за квалификационна степен бакалавър: Биотехнологии; Хранителни биотехнологии; Компютърни технологии в пречистването на водите; Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници.

 

Факултет Природни науки за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда; Екология и екологичен мениджмънт.

 

Факултет Технически науки за квалификационна степен магистър: Индустриални биотехнологии; Биоенергетика; НХТ - ТВ Чисто производство в туризма.

 

Факултет Природни науки за квалификационна степен магистър: Екология и опазване на околната среда.

 

Факултет Обществени науки за квалификационна степен магистър: Индустриален мениджмънт / Алтернативни и възобновяеми източници на енергия/.

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

 

Технологичен факултет за квалификационна степен бакалавър: Екология и контрол при производството на храни; Биотехнологии.

 

Технологичен факултет за квалификационна степен магистър: Биотехнологии; Клетъчна и молекулярна биотехнология.

 

 

 

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ

 

 

Факултет по химични технологии: Електрохимични технологии и защита от корозия; Биоенергийни технологии и биопродукти; Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии.

 

Факултет по химично и системно инженерство: Инженерна екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биомедицинско инженерство.

 

Факултет по металургия и материалознание: Енергийна и екологична ефективност в металургията.

 

 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

 

Факултет по приложни науки за квалификационна степен бакалавър: Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда; Екология и опазване на околната среада; Растителна защита.

 

Факултет по приложни науки за квалификационна степен магистър: Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда. Методология на обучението по химия и опазване на околната среда; Химия . Химични аспекти в растителната защита; Екология и опазване на околната среда. Биотероризъм и безопасност на храните; Екология и опазване на околната среда.Екология на лечебните растения; Екология и опазване на околната среда.Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол; Екология и опазване на околната среда.Управление и опазване на екосистемите; Растителна защита.

 

Колеж - Добрич за квалификационна степен бакалавър: Растителна защита.

 

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ ''НЕОФИТ РИЛСКИ''

 

За квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

За квалификационна степен магистър: Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда; Енергиен мениджмънт и устойчиво развитие; Химия и екология; Екология и опазване на околната среда; Информационни технологии в екологията; Биоинформатика.

 

 

Град Градина - най-новата изложба за деца в Музея на хумора и стирата в Габрово. Изложба, създадена специално за деца в рамките на 24. Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството от художничката Невена Екимова. С въображение, находчивост и грижа за околната среда децата разкрасяват улиците на "Град Градина", спасяват бездомни котета, правят бомби от семена, учат се да вземат решение в група. Всъщност всеки град може да се превърне в градина, но само в "Град Градина" белите свършват добре!

   
Да се научим да се борим с опустяването - опустиняването е широкомащабен проблем с природни и човешки измерения. То влошава околната среда и изчерпва природните ресурси, което води до повсеместна бедност и глад. Борбата с опустиняването помага за изкореняването на бедността. Всеки един от нас може да се бори с опустиняването на своето собствено ниво.
   
Уроци по екология. Предложение за зелено образование по предмети
   
Earth Speakr - Готови ли сте за бъдещето? Творете с децата и споделяйте идеи за планетата в приложението.
   
GoLocal - към устойчиво градско развитие
   

STOPILLEGAL.EU - обучение и преподаване за околната среда. Студентите и преподавателите се нуждаят от достъп до качествени ресурси за домашна работа, планове за уроци и идеи за проекти, за да учат и преподават

 

ЗАБАВНИ ЕКО ИГРАЧКИ