Потърсете и в библиотеката

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

   Ръководство и информационен справочник по енергийна ефективност: Възобновяеми енергийни източници. Еврофинансиране на проекти. Кредити енергийна ефективност. Нормативна уредба - право на ЕС. Сертифициране ( обследване ) на сгради. Слънчева, вятърна и геотермална енергия. Биогорива. - София : Кабри, 2008. - 264 с. : с ил., табл., сх.

 

 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Керемидчиев, Славчо Д.

    Преработката на пластмаси в България / Славчо Д. Керемидчиев. - София : Принт Медия, 2005. - 232 с. : с табл.

   

Колева, Милена Наткова

    Обработване на отпадъци : Рециклиране на пластмаси / Милена Колева. - Габрово : Екс-Прес, 2008. - 152 с. : с табл., сх., черт.

   

Къртунов, Стефан Кирилов

    Техника и тихнологии за обработване на отпадъци / Стефан Кирилов Къртунов. - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2014. - 168 с. : с ил., табл., сх.

   

Недков, Тодор

    Управление на отпадъците за ученици / Тодор Недков. - София : Ре Пак, 2006. - 80 с. : с табл., сх., цв. ил.

   
   Ръководство за рециклиране  : Изпълними и достъпни за всеки неща / Прев. [ от англ. ] Мария Нешкова. - Варна : Фонд. Светли страници ; Стено, 1999. - 150 с. : с ил.
   

Тахта, Софи

    Къде отива боклукът? : [ Кн. за деца ] / Софи Тахта ; Прев. [ от англ. ] Екатерина Латева ; Ил. Колин Кинг, Гай Смит. - [ София ] : Фют, 2003. - 24 с. : с цв. ил.

   

Томас, Изабел               

      23 еко проекта / Изабел Томас . – София: Фют, 2016. – 64 с. : с ил.

 

 

ЕКОПРОИЗВОДСТВО И БИОПРОДУКТИ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

  


Димитров, Нончо Иванов

    Соларният бизнес в България / Нончо Иванов Димитров. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016. - 244 с. : с табл. ; 20 см

   
Захаринов, Ботьо Станимиров
    Екологични биотехнологии и енергия от биомаса : Проучвания върху оптимизиране ефективността на производството на биогазово гориво / Ботьо Захаринов. - София : Нов Български университет, 2017. - 403 с. : с табл., фиг., сн. ; 24 см. - (Екология)
   

Илиев, Никола Апостолов и др.

    Приложна екология и икономика на околната среда : Учебник за студентите от УНСС / Никола А. Илиев, Найден Величков Найденов. - София : Унив. изд. Стопанство, 1993. - 236 с.

   

Киров, Димитър Г.      

    Охрана на труда и опазване на околната среда : Учебник за студентите от ВУЗ / Димитър Г. Киров. - София : Техника, 1992. - 196 с.

 

 

ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Здравков, Георги и др.

    Екология на селскостопанските животни : [ Моногр. ] / Георги Здравков, Христо Драгнев. - София : Земиздат, 1977. - 216 с. : с ил.

   

Иванов, Спас и др.

    Как да получим здрави и екологично чисти плодове : Препоръки / Спас Иванов, Георги Стоилов. - [ София ] : [ Агроинженеринг ], 1991. - 124 с. : с ил.
   

Курдюмов, Николай И.

    Умната зеленчукова градина : Практическо екоземеделие / Николай Курдюмов ; Прев. [ от рус. ] Диана Робова. - София : Аливго, 2007. - 319 с.
   

Курдюмов, Николай и др.

    Умната оранжерия : Практично екоземеделие / Николай Курдюмов, Константин Малишевски ; Прев. [ от рус. ] Диана Робова. - София : Аливго, 2008. - 176 с. : със сх., 4 л. : цв. сн.

   

Молисън, Бил

    Въведение в пермакултурата / Бил Молисън ; Прев. [ от рус. ] Елена Христова ; [ Предг. Атанас Панчев ]. - София : Новата цивилизация, 2009. - 424 с. : с ил., табл.
   
   Наръчник по биологично земеделие / [Стойчо Каров и др.] . - Пловдив : ИК ВАП, 2008 . - 128 с. : с табл., диагр., цв. ил.
   

Николова, Светла

        Земеделие и опазване на почвите : Състояние на европейското и българското законодателство - практики и перспективи / Светла Николова. - [ София ] : Сдружение Природа назаем, 2002. - 20 с. : с ил., диагр.

   

Рьоделбергер, Франц-Карл

    Без земя : Наръчник за изправяне на крака чрез [биологично динамично земеделие/ Франц-Карл Рьоделбергер ; Прев. [ от нем. ] Виолета Герджикова. - София : Новата цивилизация, 2007. - 312 с.
   

Станчева, Йорданка

    Екологични основи на земеделието / Йорданка Станчева. - [ 2. изд. ]. - София : Pensoft, 2000 ([София : Унив. изд. Св. Климент Охридски]). - 346 с. : с цв. ил., табл.

   
   Устойчиво управление на земите / Илия Малинов и др. - София : Минерва, 2007. - 160 с. : с ил., табл., диагр.
   
   Устойчивост в земеделието / Божидар Антонов Иванов и др. - София : Авангард Прима, 2009. - 301 с. : с табл., сх.
   

Хаджиева, Виолина

    Екологична политика и перспективи за устойчиво земеделие и производство на екологично чиста продукция / Виолина Хаджиева. - София : Свободна инициатива, 1998. - 49 с.
   

Хайниц, Крафт фон и др.

    Наръчник по екологично градинарство : Отглеждане на плодове, зеленчуци и декоративни растения на биологично - динамична основа / Крафт фон Хайниц, Георг Меркенс ; Прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Емас, 2005. - 352 с. : с ил., сх.
   

Чиументи, Роберто и др.

   Технология на компостирането / Роберто Чиументи, Алесандро Чиументи ; Прев. от итал. Мария Медарева. - София : Книжен тигър, [2005]. - 144 с. : с цв. ил.


 

БИОГОРИВА - БИОДИЗЕЛ, БИОГАЗ И ЕЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Бързев, Кирил Николов и др.

    Екологични проблеми на транспорта / Кирил Бързев, Емилиян Станков. - 2. изд. - Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2009. - 132 с.

   

    

Квалих, Естер
    Биогаз : [Ръководство] / Естер Квалих ; Прев. от унг. ез. Елена Бончева. - София : Земиздат, 1986. - 191 с. : със сх., табл., диагр.
   

Косев, Константин и др.  

   Електромобили : [Науч. - попул. очерк] / Константин П. Косев, Данка Н. Николова. - София : Техника, 1979. - 135 с. : с ил.

   

Тончев, Георги

    Автомобилна революция : [ Биодизел. Биоетанол. Биогаз ] / Георги Тончев. - София : Фонд. Ековат технологии, 2006. - 128 с. : с табл., сх.