Национални паркове

 

За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Националните паркове се управляват за поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа, за опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите, за предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности, както и за създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности.

 

В националните паркове се обособяват следните зони:

 

 • резервати и поддържани резервати;
 • туристическа зона;
 • зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения;
 • други зони съобразно конкретните условия в парковете.

 

Резерватите и поддържаните резервати, които попадат в границите на националните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им.

 

В националните паркове се забраняват:

 

 • строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;
 • производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи;
 • извеждане на голи сечи;
 • използване на изкуствени торове и други химични средства;
 • внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 • паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;
 • събиране на билки, на диворастящи плодове и на други растения и животни на определени места;
 • събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
 • нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;
 • дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;
 • спортен риболов и риборазвъждане на определени места;
 • замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
 • бивакуване и палене на огън извън определените места;
 • намеса в биологичното разнообразие;
 • събиране на редки, ендемични, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
 • други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление.

 

Национални паркове в България са създадени в планините Рила, Пирин и Стара планина.

 

 

Национален парк ''Пирин''
   
Национален парк ''Рила''
   

  

Национален парк ''Централен балкан''