Защитени местности

За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.

 

Защитените местности се управляват с цел запазване на компонентите на ландшафта, опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата - обект на защита; предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг; предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване.

В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

 

По-значими защитени местности у нас са: езерото Вая (частично), Ботаническата градина в Балчик, блатото Малък Преславец, Гарванските блата, Дуранкулашкото езеро, островите Св. Иван и Св. Петър, пещерата Елата, местността Иракли и др.

 

От описаната класификационна схема е отпаднала категорията „историческо място” от стария Закон за защита на природата. От площта на историческите места, обявени до 1998 – 12 139 hа, в други защитени територии е отнесена около 63%. Заличени от регистъра на защитените територии са около 37% от историческите места.

 

През 2003 се извършва и прекатегоризирането на защитените територии в страната според Закона за защитените територии.

 

Към 31.12.2006 общата площ на защитените територии е 549 927 ha, в това число:

 

  • резервати и поддържаните резервати 81 496,1 hа;
  • национални паркове 150 362,3 hа (без площта на резерватите, разположени в тях);
  • природни паркове 246 354,1 hа;
  • природни забележителности 21 845,5 hа;
  • защитени местности 49 869,2 hа.

 

Общата площ на защитените територии в България е увеличена спрямо площта на защитените територии към 1997 с 58 708 hа, или нови 0,6% от територията на страната са заети със защитени територии. Увеличаването на площта на защитените територии е принос към устойчивото развитие на обществото на базата на опазване на природата.

 

 

  

Бургаско езеро - Вая
   
Гарвански блата
   
Дуранкулашко езеро
   

Пещера Елата
   
Местността Иракли
   
Парк Кайлъка
   
Блатото Малък Преславец
   
Прарория
   
Остров Св. Иван
   
Остров Св. Петър
   
Университетска ботаническа градина - Балчик