Природни паркове

За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

 

Природните паркове се управляват с цел поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности, устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.

За разлика от националните паркове, в границите на природните паркове може да има населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда.

 

Трябва да се отбележи, че защитените територии от други категории, попадащи в границите на природните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им.

 

В природните паркове се забраняват:

 

 • извеждане на голи сечи във високостеблени гори, с изключение на тополовите, а в издънкови гори – с площ по-голяма от 3 ha;
 • внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 • паша на кози освен на определени за това места;
 • събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
 • замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
 • бивакуване и палене на огън извън определените места;
 • добив на полезни изкопаеми по открит метод;
 • добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химични и химико-бактериологични методи и цианиди;
 • дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и техническите планове и проекти;
 • събиране на редки, ендемични, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
 • добив на ресурси от морето чрез драгиране и тралиране;
 • други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

 

Природните паркове у нас са: "Българка", "Витоша", "Врачански балкан", "Златни пясъци", "Персина", "Рилски манастир", "Русенски Лом", "Сините камъни", "Странджа" и "Шуменско плато".

 

 

Природен парк ''Българка''
   
Природен парк ''Витоша''
   
Природен парк ''Врачански балкан''
   
Природен парк ''Златни пясъци''
   
Природен парк ''Персина''
   
Природен парк ''Рилски манастир''
   
Природен парк ''Русенски Лом''
   
Природен парк ''Сините камъни''
   
Природен парк ''Странджа''
   
Природен парк ''Шуменско плато''

 

 

 

 

"ВЕКОВНИТЕ ДЪРВЕТА ГОВОРЯТ" – кратък наръчник за откриване и регистриране на вековни дървета
   
Гора - списание за екология и горско стопанство
   
Фондация Екообщност - в подкрепа на български организации и граждански групи, които се вълнуват от запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда – градска и природна
   
За Да Остане Природата - кампания за опазване на защитените зони и територии в България
   
Biodiversity.bg - портал за българската природа