Резервати

 

За резервати се (известни още под наименованието строги резервати) обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Те са изключително държавна собственост и в тях се забранява всякаква човешка дейност.

 

Резерватите се управляват, за да бъдат запазени естествения им характер, генетичните ресурси, естествените местообитания и популациите на защитени редки, ендемични и реликтни видове. В тях се провежда научна и образователна дейност и екологичен мониторинг. Те служат и за развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.

 

В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите, потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. Санитарните дейности в резерватите се извършват с разрешение от МОСВ, издадено след положително научно становище от БАН и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.

 

Общият брой на строгите резерватите в България е 55. По-популярни резервати у нас са "Силкосия", "Узунбоджак", "Парангалица", "Юлен", "Боатин", "Царичина" , "Ропотамо" и др.

 

 

Резерват ''Баюви дупки'' - Джинджирица
   
Резерват ''Боатин'' 
   
Резерват ''Дупката''
   
Резерват ''Ибър'' /снимката е от Почивка.бг/
   
Резерват ''Камчия''
   
Резерват Кастракли
   
Резерват ''Козя стена''
   
Резерват ''Кормисош''
   
Резерват "Купена"
   
Резерват Мантарица
   
Резерват ''Парангалица''
   
Резерват ''Ропотамо''
   

 

Резерват ''Силкосия''
   
Резерват ''Скакавица''
   
Резерват ''Стенето''
   
Резерват ''Узунбоджак''
   
Резерват ''Царичина''
   
Резерват ''Централен рилски резерват''
   
Резерват ''Юлен''