Поддържани резервати

 

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. Поддържаните резервати са изключителна държавна собственост и се управляват с научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг. Те се различават от “строгите” резервати по това, че в тях може да се извършват дейности, насочени към поддържането на природния им характер, възстановяването на популации на растителни и животински видове и опазването на генетичните ресурси.

 

 

 

 

В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

 

  • тяхната охрана;
  • посещения с научна цел;
  • преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
  • събирането на семенен материал, на диви растения и на животни с научна цел или за възстановяването им на други места;
  • провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки.

 

Общият брой на поддържаните резервати у нас е 38. По-популярни от тях са "Атанасовско езеро", "Балтата", "Балабана", "Вельов вир", "Долна Топчия", "Патлейна", "Персински блата", "Сребърна", "Чамджа", "Шабаница" и др.

 

 

 

  

Атанасовско езеро
     
  Балабана
     
  Балтата
     
  Вельов вир /Водните лилии/
     
  Долна Топчия
     
  Патлейна
     
  Персински блата
     
Сребърна
     
  Чамджа
     
  Шабаница