Отговорно потребление

 

 

Годишно събираме около 2900 т текстилен отпадък, положихме много усилия за разясняване на ползите от оползотворяване на текстила, каза Сирма Желева от Българската асоциация „Кръгов текстил“

 

Положихме доста усилия през последните години за разяснителни кампании относно екологичния отпечатък на текстилната индустрия и ползите от разделното събиране и оползотворяване на текстил. Разширяваме позиционирането на специализирани контейнери за събиране на ненужен текстил от домакинствата. Към момента нашите членове работят с 49 общини, а годишно събираме около 2900 тона текстилен отпадък. Тази дейност се извършва от членовете ни доброволно, без да има финансово подпомагане. Целта е да се насочи вниманието на международната общност към ефикасната употреба на ресурсите, намаляването на отпадъците, разделното събиране и рециклирането.

 

Международният ден на нулевите отпадъци се отбелязва от 2023 г. с резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) от 14 декември 2022 г. по инициатива на Турция.

 

Това е важна инициатива, свързана с постигането на нулеви отпадъци в глобален план, със стремежа към по-устойчиво потребление, намаляване на отпадъците и насърчаване на устойчиви практики, коментира Желева. Това означава да изхвърляме все по-малко отпадъци, да използваме по-дълго време продуктите, да се стремим да рециклираме и постепенно да достигнем до нулеви нива на депониране, добави тя. По думите ѝ всички усилия на световно ниво са насочени към по-добро управление на отпадъците в успешно сътрудничество между правителства, неправителствен сектор, бизнес и граждани.

 

През годините предприетите мерки са съвсем логични и очаквани. Ключов документ е планът за кръгова икономика на Европейската комисия (ЕК), отбеляза Желева. От него произтичат десетки други секторни стратегии, регламенти, директиви, политики, които имат за цел генерирането на по-малко отпадъци и по-дълъг живот на продуктите, посочи тя. Такива са например новите правила за опаковките, за екодизайн на продуктите, критериите за устойчиви артикули, целите за използването на материали, насърчаването на кръгови бизнес модели и много други. Всички тези мерки имат дългосрочен характер и като цяло са насочени към по-цялостна промяна на бизнес моделите и потребителското поведение, обясни още експертът.

 

Според нея идеите и целите все повече се припознават от хората, а новите поколения имат нагласата за екологосъобразно и щадящо околната среда поведение. Пътят обаче е дълъг, промяната няма да се случи от днес за утре, предупреждава Желева. Тя уверява, че БАКТ продължава със своята задълбочена работа.

 

Само за последните три години в БАКТ обработихме над 100 000 тона ненужен текстил, около 70% от който е подготвен за повторна употреба. Това води до редица екологични спестявания, като например 1,7 млн. тона спестени въглеродни емисии – това са отделените емисии от 2 млн. автомобили или ¾ от колите в България, коментира експертът.

 

От края на миналата година заработи и първата рециклираща инсталация в страната ни, която се намира във Варна. С нея успяхме да затворим напълно кръга за текстилно оползотворяване, отбеляза още изпълнителният директор на БАКТ.

 

Следва пълният текст на интервюто:

Г-жо Желева, защо е важнo отбелязването на Международния ден за нулеви отпадъци?

- Това е важна инициатива, свързана с постигането на нулеви отпадъци в глобален план, със стремежа към по-устойчиво потребление, намаляване на отпадъците и насърчаване на устойчиви практики. Това означава да изхвърляме все по-малко отпадъци, да използваме по-дълго време продуктите, да се стремим да рециклираме и постепенно да достигнем до нулеви нива на депониране. Не само на територията на ЕС, но и в цял свят се провеждат множество кампании и дейности, разработват се иновативни проекти от академична и научна общност, прилагат се политики и регулации в тази посока. Всички те са насочени към промяна на обществените навици и култура на потребление. Цели се по-добро управление на отпадъците в успешно сътрудничество между правителства, неправителствен сектор, бизнес и граждани.

 

Отпадъците са сериозен проблем. Доклад на Организацията на обединените нации (ООН) от началото на тази година предвижда генерирането на твърди битови отпадъци да нарасне от 2,3 милиарда тона през 2023 г. до 3,8 милиарда тона до 2050 г. Ако не се предприемат спешни действия, до 2050 г. глобалните годишни разходи за управление на отпадъците биха могли почти да достигнат до 640,3 милиарда долара. Тези цифри са достатъчно показателни.

 

В контекста на текстилните отпадъци статистиките също са категорични - от 100 милиарда облекла, произведени в света всяка година, 92 милиона тона завършват на сметищата. При изхвърлянето заедно с битовия отпадък текстилът се разлага с векове и отделя метан и въглеродни емисии, токсични вещества, които се просмукват в почвата и подземните води. Ако тенденцията се запази, броят на отпадъците от бърза мода се очаква да скочи до 134 милиона тона годишно до края на десетилетието.

 

Считате ли, че в последните години, с решенията на европейско и световно ниво, има намаляване на отпадъците като цяло? 

- През годините предприетите мерки са съвсем логични и очаквани. Ключов документ е Планът за кръгова икономика на Европейската комисия (ЕК). От него произтичат десетки други секторни стратегии, регламенти, директиви, политики, които имат за цел генерирането на по-малко отпадъци и по-дълъг живот на продуктите. Такива са например новите правила за опаковките, за екодизайн на продуктите, критериите за устойчиви артикули, целите за използването на материали, насърчаването на кръгови бизнес модели и много други. Всички тези мерки имат дългосрочен характер и като цяло са насочени към по-цялостна промяна на бизнес моделите и потребителското поведение.

Последните две-три години ЕК постави основите на нова рамка и законодателство за въвеждане на мерките на национално ниво. Така да се каже, ЕК „настрои“ средата за по-ефективно производство и потребление, а сега предстои всички тези мерки да започнат да се прилагат ефективно. Съществени резултати ще видим след няколко години.

 

Провеждат се също информационни кампании, появиха се стартъп компании и инициативи, в основата на които е това ново мислене за по-умерена употреба на ресурси и потребление. Положително и обнадеждаващо е, че все по-голяма част от обществото е запознато с темата и проявява чувствителност към проблема. Новите поколения имат нагласата за екологосъобразно и щадящо околната среда поведение. Пътят обаче е дълъг, промяната няма да се случи от днес за утре. Необходими са още доста усилия.

 

Има ли положителни стъпки, предприети в България, които може да откроите? Какво още не успява да постигне страната ни? 

- Ние можем да коментираме в детайли какви са положителните примери конкретно по отношение на текстилното оползотворяване. Нашите членове вече 25 години прилагат оползотворяване на ненужен текстил, реално нашата дейност е част от новите бизнес модели, които в момента се насърчават на глобално ниво. Смело можем да заявим, че по отношение на текстилната обработка, подготовката за повторна употреба и рециклиране, въобще добрите практики за прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор, страната ни заема водещо място на европейския пазар. Показателно е, че само за последните три години в БАКТ обработихме над 100 000 тона ненужен текстил, около 70% от който е подготвен за повторна употреба. Това води до редица екологични спестявания като например 1,7 млн. тона спестени въглеродни емисии – това са отделените емисии от 2 млн. автомобили или ¾ от колите в България. Предотвратено е изхвърляне на 50 000 тона изкуствени дрехи и тъкани, а това е спестена пластмаса за производството на 5 млрд. пластмасови бутилки. Благодарение на осигурената повторна употреба е спестено създаването на нови изделия, за производството на които се използва обработваема земеделска земя, която може да осигури изхранването на 330 хил. европейци за година.

 

От края на миналата година заработи и първата рециклираща инсталация в страната ни, която се намира във Варна. С нея успяхме да затворим напълно кръга за текстилно оползотворяване. Обектът е разположен на площ от 800 кв.м. и разполага с капацитет за обработва 1500 килограма текстил на час. Съоръжението разполага с 6-степенна линия за рециклиране.

 

Положихме доста усилия през последните години за разяснителни кампании относно екологичния отпечатък на текстилната индустрия и ползите от разделното събиране и оползотворяване на текстил. Разширяваме позиционирането на специализирани контейнери за събиране на ненужен текстил от домакинствата. Към момента нашите членове работят с 49 общини, а годишно събираме около 2900 тона текстилен отпадък. Тази дейност се извършва от членовете ни доброволно, без да има финансово подпомагане. Това са пилотни проекти, които ни помагат да се подготвим за задължителна система за разделно събиране на текстил, която трябва да се въведе от 2025 г. във всяка държава членка на ЕС. Това е едно от ключовите неща, които предстоят за сектора и трябва да се направи съвсем скоро. За да се случи обаче, държавата трябва да подготви необходимата законодателна рамка, която да е съобразена и с европейските регламенти.

 

Преди седмици Европейският парламент (ЕП) прие нова инициатива за намаляване на хранителните и текстилни отпадъци. Как оценявате това решение? 

- Това е част от законодателния процес за трансформация и по-ефективно управление на отпадъците. Окончателното приемане ще се случи след избора на новия ЕП, вероятно през септември 2024 г. БАКТ подкрепя измененията на Рамковата директива за отпадъците. Както за нас, така и за всички потребители, е важно въвеждането на системите за разделно събиране на текстил с национално покритие и те да обхващат цялата територията на дадена държава членка и да осигуряват равнопоставеност в достъпа за всички граждани. Много е важно да се осигури финансовото обезпечаване на системата, зад дейностите по обработка стоят доста процеси, ресурси и ангажирани хора.

За да функционира ефективно системата и да бъдат прилагани на практика принципите на кръговата икономика, трябва да се поставят конкретни цели по отношение на количествата текстил, които да бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране. Това изисква също проследяване и по-добра измеримост на количествата текстилни артикули, пуснати на пазара и на количествата текстилен отпадък.

 

Трябва да има минимални изисквания към операторите, които събират и оползотворяват текстил, да се прилагат най-добрите практики съгласно йерархията на отпадъците, да се използва текущия капацитет и опит. Това означава ненужният текстил да бъде подготвян предимно за повторна употреба и рециклиране, каквито са препоръчителните начини за оползотворяване на отпадък. Считаме, че е необходимо да бъдат въведени определени критерии, или изрично изискване за професионална квалификация, въз основа на които ясно да се дефинира професионалната оценка на дрехите, които са годни за повторна употреба. Задължителното сортиране е ключово за постигането на най-високо качество на събираните материали и възможността в най-голяма степен да се гарантира повторната употреба. 

 

Какви са актуалните инициативи около работата на асоциацията?

- Важен приоритет в работата ни е да се намерят работещи варианти за подкрепа и поощряване на повторната употреба, която е ключова за кръговата икономика. В България имаме доста добре развита търговия с дрехи втора употреба – нещо, което страните в Западна Европа се опитват да постигнат дори с влагането на доста средства за подкрепата на този бизнес. Трябва да се търсят варианти  повторната употреба да се насърчава. Например Франция въведе скоро финансово подпомагане, както и други мерки, за насърчаване на дейностите по поправка, повторна употреба и удължаване живота на дрехите.

 

БАКТ ще продължава да работи за изграждането на ефективна и реално работеща система за разделно събиране и оползотворяване на ненужен текстил. Част сме от глобалната професионална общност чрез членствата си в Международната организация по рециклиране (BIR) и Европейската конфедерация на рециклиращата индустрия (EURIC. Членовете на асоциацията ни осъществяват успешна дейност не само в България, а и в други европейски страни като - Германия, Холандия, Дания, Швеция, Швейцария, също така в САЩ, Южна Америка. Този опит и партньорства ни дават възможност да участваме в процесите по регламентиране и управление на текстилните отпадъци на по-глобално ниво и сме готови да пренесем този опит и в България.

 

Източник: Интервю за БТА на изпълнителният директор на Българска асоциация „Кръгов текстил“ (БАКТ) Сирма Желева по случай Международния ден за нулеви отпадъци

 

 

Повторната употреба на дрехи има 70 пъти по-малко въздействие върху околната среда, показва ново европейско проучване, представено в Брюксел

 

Нова оценка на жизнения цикъл, изготвена по поръчка на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC), потвърди значителното количество спестявания на въглероден диоксид (CO2) и вода от повторната употреба на текстил. Въздействието върху околната среда от повторната употреба на текстил е 70 пъти по-ниско в сравнение с производството на нови дрехи, дори с вземането предвид на глобалния износ и емисиите от транспорта.

 

СВАЛИ ДОКЛАДА

 

  

По-конкретно, проучването разкрива, че се спестяват близо 3 кг CO2 за всяка дреха, високо/средно качество, която се използва повторно. Също така само 0,01% от водата, използвана за производството на нова дреха, е необходима за повторна употреба. Тези резултати идват на фона на скоро представената Стратегия за устойчив текстил и изискванията към държавите-членки да започнат разделно събиране на текстил до 2025 г. Като цяло, проучването потвърждава йерархията за управление на отпадъците относно по-големите ползи за околната среда от повторната употреба пред рециклирането. А в случая на дрехи с ниско качество, обикновено изцяло съставени от полиестер, рециклирането носи повече ползи за околната среда, тъй като потребителите са по-малко склонни да купуват такива дрехи втора употреба.

 

„За съжаление, около 62% от използваните дрехи и текстил се озовават в битовите отпадъци, което означава, че ценни текстилни изделия вероятно биват изгорени или депонирани. Европейската индустрия за повторна употреба и рециклиране на текстил предвижда кръгова верига на стойността на текстила, при която всяка дреха се използва повторно и/или се рециклира,“ казва Маришка Боер, президент на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC). „Това проучване е възможност за глобалния пазар за повторна употреба и рециклиране на текстил да се справи с нарастващите количества нискокачествени дрехи“, добави тя.

 

Проучването обобщава и препоръки към политиците, като призовава за инициативи, които да ускорят инвестициите към най-съвременните съоръжения за рециклиране на текстил в глобален мащаб. По-специално, иновациите в начина на рециклиране “нишка в нишка“ ще бъдат от ключово значение за поддържане на кръговост на текстила, тъй като обемите на нискокачествени дрехи ще се увеличат драстично. Проучването също така отбелязва важната роля на критериите за екодизайн, които удължават живота на дрехите, преди да има нужда от рециклиране, както и правила, които налагат сортиране на високо/среднокачествен и нискокачествен текстил.

 

„Резултатите от проучването подкрепят в голяма степен и изводите в Доклада за екологичните спестявания от прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор“, който беше изготвен по поръчка на Българска Асоциация Кръгов Текстил и представен публично през октомври миналата година. Конкретно в тази сфера България е сравнително напред спрямо останалите държави, тъй като членовете ни прилагат препоръчвани в този доклад кръгови практики вече повече от 25 години – например, висококачествена обработка на ненужния текстил чрез ръчно сортиране, което да осигури максимални количества за повторна употреба, разширяване на рециклирането и насърчаване на т.нар. рециклиране от нишка в нишка. Нашите членове в България успяват да осигурят повторната употреба на около 70% от обработеното количество ненужен текстил и вече се работи по прилагането на най-съвременни решения и технологии за осигуряване на високоефективно рециклиране“, допълва Севдалин Спасов, председател на Българска Асоциация Кръгов Текстил, която е партньор на EuRIC за България.

 

Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC) е организация обединяваща рециклиращите индустрии в Европа. Чрез своите членове от 21 европейски държави, EuRIC представлява повече от 5500 големи компании и малки и средни предприятия, участващи в рециклирането и търговията с различни потоци от ресурси. Те представляват принос от 95 милиарда евро за икономиката на ЕС и 300 000 зелени и местни работни места. Превръщайки отпадъците в ресурси, рециклирането въвежда ценни материали във веригите на стойността отново и отново. Чрез свързването на кръговрата и климатичната неутралност, рециклиращите предприятия са пионери в ръководенето на индустриалния преход в Европа.

 

Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ) обединява компании с натрупана експертиза в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от текстилни продукти, подготовката им за повторна употреба и тяхната пазарна реализация като дрехи и обувки втора употреба. Членовете на организацията са близо 50 български и международни компании с дългогодишен опит в сектора, които се развиват както спрямо изискванията на пазара и най-добрите практики, така и в унисон с принципите за устойчивост и ресурсна ефективност. Компаниите прилагат кръгови бизнес модели в България повече от 25 години и осъществяват успешно дейността си в други държави-членки на Европейския съюз (в т.ч. Германия, Холандия, Дания, Швеция), както и в трети страни като Швейцария и САЩ.

 

Източник: Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ)

 

 

Депозитната система - какво е това?

/кликни/

 

 

 

Защо да събираме и разделно да предаваме текстил?

 

Не изхвърляйте ненужните си дрехи и домашен текстил на боклука! Има и друг съвременен природощадящ и благотворителен начин.

 

Съхранете огромните природни ресурси и труд, вложени при производството на текстилните изделия като ги предадете в специализираните контейнери за разделно събиране, обозначени с Червения кръст на БЧК, които са обществено достъпни и се вписват в културния облик на всеки квартал, стремежа към кръгова икономика и чиста градска среда. Може да ги намерите на паркингите на големите супермаркет вериги, молове, до училища и здравни заведения, пазари, бензиностанции и други локации, близо до Вас. Предаването на текстила, вместо изхвърлянето му в общия смесен отпадък, допринася за значителни екологични, социални и хуманитарни ползи, описани по-долу.

 

От следните линкове на карти можете да изберете най-удобната за вас локация във Вашия град:

 

София: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Пловдив: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Варна: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Бургас: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Ст. Загора: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

В. Търново: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Габрово: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Севлиево: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Перник: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

Асеновград: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit…

 

Какви са ползите от разделното събиране и дарение на дрехи и домакински текстил?

 

Благодарение на разделното събиране на текстил в контейнерите, обозначени със знака на БЧК, успяваме да съхраним текстилните изделия с ценните природни суровини и труд, вложени в тях, и да ги използваме отново, постигайки значими екологични, социални и хуманитарни ползи. За целта текстилните изделия минават първо през предприятия за ръчно сортиране на всеки един артикул, след което:

• Основната част от годния за употреба по първоначално предназначение текстил се връща обратно в икономиката и с нея се осигурява достъп до облекло и домашен текстил за хиляди хора в страни от Третия свят, където населението трудно може да си позволи закупуване на нови текстилни изделия.

• С друга част се поддържа кризисен резерв към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК.

• За всеки разделно събран килограм се генерира парично дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК.

• Негодният за директна употреба, но незамърсен текстил се транспортира към фабрики, за да се рециклира в други продукти, като например изолационни вати, тапицерии, настилки, пълнежи за матраци, почистващи кърпи, нишки и прежди за нови текстилни изделия и др. НО такъв текстил НЕ трябва да се предава в контейнерите, обозначени със знака на БЧК!

• Негодният за директна употреба и замърсен текстил може да се транспортира единствено към заводи и инсталации за изгаряне или да бъде депониран. НО такъв текстил НЕ трябва да се предава в контейнерите, обозначени със знака на БЧК!

 

Подробна информация за екологичните, социални и хуманитарни ползи можете да видите ето тук: 

 

 

Как да предаваме дрехите и други текстилни изделия в контейнера?

1. Единствено трябва да опаковаме чисти текстилните изделия в найлонова, текстилна или хартиена торба, да я поставим в клапата на контейнера и да вдигнем дръжката, така че торбата да падне във вътрешността на контейнера. Найлоновата торба има предимството да предпазва съдържанието по-добре от течности, дъжд и влага, които случайно могат да попаднат в контейнера.

2. Размерът на торбата трябва да е максимум 30 х 80 х 30 см, за да не задръсти механизма на контейнера. Не опаковайте в големи чували, кашони, сакове защото се заклещват и блокират клапата на контейнера за използване от други желаещи граждани. По-добре няколко малки торби, вместо 1 голяма.

3. Трябва да затворим торбата добре, за да не могат да изпадат от нея изделията, така че да се предпазят от замърсяване в процеса на товаро-разтоварните дейности, складиране и преместване преди сортиране.

4. Не трябва да оставяме торби извън контейнерите /води до зацапване на текстила, кражби, разхвърляне/.

5. Ако забележите опити за увреждане на контейнерите или опити за кражби, подайте сигнал на 112 или потърсете охраната на обекта.

 

 

Благодарим Ви за Вашия добър пример и принос за по-добро утре!

 

Източник: Разделно събиране на текстил в България

 

 

Всяка година хората "произвеждат" 300 милиона тона пластмасови отпадъци, 11 милиона тона, от които в крайна сметка попадат в океана. До 2050 г. в нашите морета може да има повече пластмаса, отколкото риба. По-голямата част от нашата пластмаса никога не изчезва.

 

За да се справим с проблема всички ние трябва да играем роля. Какво можем да направим:

- да се откажем пластмасови прибори и сламки;

- да си носим свои собствени чаши за кафе и чанти за пазаруване;

- да събираме и изхвърляме разделно, за да не позволяваме отпадъците да отиват в природата и дадем повторен шанс за живот на вече ползваните опаковки.
 

  

На снимката:

 

Пластмасови бутилки излизат от кран в тази скулптура от Von Wong, инсталирана в Лисабон, Португалия, по време на Конференцията на ООН за океана миналата седмица като част от уличното изкуство, целящо да повиши осведомеността за необходимостта от #BeatPlasticPollution.

 

За да не позволим бутилките да са част от замърсителите на природата, като част от нашата кампания "Искам да съм полезен...рециклирай ме" - в партньорство с няколко организации и общини в момента разполагаме наши инсталации за събиране на пластмасови бутилки - Шишеяд (Шишо на галено) в различни населени места в България. Разберете повече за кампанията тук: https://bit.ly/3Nvekga

 

Източник: Място България

 

 

Втора година Нестле закупува 100% зелена електроенергия –

спестява близо 10 000 тона въглеродни емисии за 2022

 

JUN 29, 2022

С още 87 тона спестени CO2 емисии за годината от устойчиви палети и логистика компанията активно допринася за борбата срещу климатичните промени.

 

     10 000 тона въглеродни емисии спести Нестле България чрез закупуването на 100% зелена електроенергия за 2022 г. Използваните 12 000 МВтч са изцяло от възобновяеми източници – слънчева енергия, вятърни и водни централи. Сертификатът, издаден от ЕНЕГО-ПРО Енергийни услуги за втора поредна година гарантира, че Нестле България насърчава зеленото производство с грижа за природата на страната ни.

 

Заедно с това компанията допринася за намаляване на въглеродния отпечатък и чрез използването на устойчиви палети и логистика, удостоверено за първи път със  сертификат Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), част от Brambles group. Компанията е спестила 87 тона въглеродни емисии само за 2021 година, което се равнява на 79 666 км. по-малко пропътувани километри от камиони или близо два пъти географската обиколка на земята.

 

Чрез използването на устойчиви палети компанията е допринесла за над 72 000 dm3 по-малко използвана дървесина, спасявайки 70 дървета, а намаляването на отпадъка с 6 800 кг. се равнява на дневното количество, генерирано от 5 233 човека. Същевременно с проактивната си устойчива инициатива „Залесяваме активно“ Нестле България допринесе за засаждането на 7 000 дръвчета в „Новата гора край София“ до с. Негован, партнирайки на Столична община, а есента ще бъдат засадени още 3 000.

 

Пролетната вълна на кампанията завърши със засаждане на мини гора в ж.к.“Люлин“. Тя се намира до оживения булевард „Царица Йоанна“ в най-гъсто заселения квартал на столицата „Люлин“, където живеят над 120 000 души. 40-те дръвчета – 20 липи и 20 кестена ще въздействат благотворно върху замърсяването с фини прахови частици, което в тази част на града е с високи стойности, особено през зимния сезон. Сянката на всяко от тях спестява приблизително толкова електроенергия, колкото биха похарчили 10 големи стайни климатика, ако работят цяло денонощие.

 

 

„Изправени сме пред сериозни климатични предизвикателства, изискващи усилията на всеки от нас. Вярваме, че мащабът и влиянието, което можем да окажем, са от съществено значение за поколенията след нас и осъзнаваме ролята си на лидер в отговорния бизнес като полагаме последователни усилия да оптимизираме производствените си процеси. Вече десетилетие предприемаме действия към намаляването на нашите парникови емисии. До 2030 г. те ще са наполовина, а до 2050 г. ще достигнем нулеви нетни емисии. Защото е наложително като общество да осъзнаем, че бъдещето се случва днес“, коментира Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.

 

От 2014 Нестле България не депонира отпадъци на сметищата, а от 2010 използва 67% по-малко вода при производството си. От август миналата година изделията на софийската фабрика са със 100% рециклируеми опаковки. Компанията е спестила и 50 тона стреч фолио и 193 тона хартия за периода 2016 – 2022 г. Плановете са до края на годината използваната енергия да бъде намалена с допълнителни 5% и с още 4% да паднат разходите за вода за производствени цели.

 

Повече за Нестле България:

Успоредно с подкрепата на обществени зелени инициативи, компанията непрекъснато работи в еко посока. От 2014 не депонира отпадък, а промяната в палетизацията на продукцията води до намаляване на броя използвани камиони с 13% за периода 2019-2020.Само за периода от 2010 до 2021 г. е намалена употребата на използваната вода при производствените процеси с 67%, а за тази година целта е постигането на 4% намаляване на използваната вода. Чрез премахването на стреч фолиото от дъното и от горната част на палетата с продукцията са спестени 50т пластмаса и 196 т хартия за периода за периода 2016-2022. От август 2021 всички изделия KitKat са с 100% рециклируема опаковка и така във фабрика София продукцията е само с рециклируеми опаковки.

 

Източник: Nestle

 

 

С авторско екоревю завърши учебната година в столичното 31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

 

Деветокласници на столичното 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" дефилираха с авторски модели на дрехи от отпадъчни опаковки в последния ден на учебната година.  В двора на училището годината завърши с много настроение и новости, каквито бяха тоалетите на талантливите възпитаници на учителят по химия и околна среда Симона Ангелова. Момичетата над два месеца са работили за авторската колекция, която беше бурно аплодирана от родители и гости на тържеството. Деца сами са осигурили материалите - найлонови торбички, пластмасови чинии, чаши, сламки, лъжички, капачки, моливи, стърготини  и др. Моделите на роклите са изцяло изработени от отпадъци, които се рециклират.

 

  


В изработването са взели участие целия випуск на девети клас в училището и подкрепили инициаторите от паралелката с немски език. Сред гостите на празника бе и кметът на район Слатина, който сърдечно приветства децата и инициативата им. А с проекта си за ревю от материали, които се рециклират те насочват, че трябва да се обърне внимание на пораженията от пластмасата върху природата. Деветокласнички дефилираха на сцената с авторските тоалети, на които може да завиди всеки дизайнер на дрехи. Ежедневни, официални и спортни дрехи имаше в екоколекцията. Извън дефилето усмихнатите модели направиха и фотосесия на авторската колекция. Модното ревю започна с музикален поздрав, след което учениците отправиха своя призив за опазване на околната среда на четирите езика, които се изучават в софийското 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", известно като Бастилията, а именно български, английски, немски и испански. 

 

Към видеото тук

Източник: Столица.bg

 

 

"ФИЛОСОФИЯТА НА НОВОТО ВРЕМЕ"

 

 

"ФИЛОСОФИЯТА НА НОВОТО ВРЕМЕ" е епизод 3 на документалния уеб сериал “ЕКОлогика”.

 

В него ти разказваме историята на Блажка Димитрова Blagichka - Zero Waste и как тя и колегите й успяват да управляват ресторант с нулев отпадък. Но мисията на Блажка е много по-голяма от ресторанта и е с поглед за бъдещето.

 

С участието на: Блажка Димитрова, Денимир Димитров, Даниела Арсова, Александър Андреев.

 

Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria.

 

 

  

Соларните панели имат и лоша страна за екологията

Очаква се до 2050 г. проблемът да стане огромен

 

сн. ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ    

 

Coлapнитe пaнeли мoжe и дa ca eнepгийният изтoчниĸ нa бъдeщeтo, нo тe cъщo тaĸa cъздaвaт пpoблeм, зa ĸoйтo нямa лecнo peшeниe. A именно – ĸaĸвo щe пpaвим c милионитe пaнeли, ĸoгaтo cпpaт дa paбoтят?

 

Oщe пpeз нoeмвpи 2016 г. япoнcĸoтo eĸoминиcтepcтвo пpeдyпpeди, чe дo 2040 г. cтpaнaтa щe cъздaдe 800 xил. тoнa oтпaдъĸ oт coлapни пaнeли и чe нe мoжe дa ce cпpaви c тoвa ĸoличecтвo. Πpeз cъщaтa гoдинa Meждyнapoднaтa aгeнция зa възoбнovяeмa eнepгия изчиcли, чe вeчe има 250 xил. мeтpични тoнa oтпaдъĸ oт coлapнитe пaнeли пo цeлия cвят и чe дo 2050 г. ĸoличecтвoтo щe нapacнe дo 78 млн. мeтpични тoнa.

 

Oбиĸнoвeнo coлapнитe пaнeли имат гapaнция мeждy 25 и 30 гoдини, ĸaтo мoгaт дa paбoтят дopи пo-дългo. Ho c paзpacтвaнeтo нa coлapнaтa индycтpия пaзapът бeшe нaвoднeн oт eвтинитe ĸитaйcĸи пaнeли, ĸoитo ce paзвaлят зa oĸoлo 5 гoдини.

 

Зa дa cтaнe пo-яcнo ĸaĸвo e пpeдизвiĸaтeлcтвoтo, ĸoeтo cъздaвaт пpeд чoвeчecтвoтo тeзи пaнeли, e дoбpe дa ce знae ce пpoждe ĸoeтo cъздaвaт пpeд чoвeчecтвoтo тeзи пaнeли, e дoбpe дa ce знae ce пpoждĸa. Имa paзлични видoвe coлapни пaнeли, нo пoвeчeтo oт тяx cъдъpжaт aлyминий, cтъĸлo, cpeбpo и eлacтичeн мaтepиaл, нapeчeн eтилeн-винилaт aцeн. Πpoблeмът e, чe пaнeлиte cъщo тaĸa cъдъpжaт пo-oпacни и пoняĸoгa пpичинявaщи paĸ мaтepиaли, ĸaтo oлoвo, xpoм и ĸaдмий. Paбoтeщитe пaнeли ca пoĸpити cъc cтъĸлo и ca cъвceм бeзoпacни. Koгaтo cтъĸлoтo oбaчe ce cчyпи или пaнeлът бивa yвpeдeн, тeзи oпacни вeщecтвa мoгaт дa изтeĸaт.

 

Pиcĸът e ocoбeнo виcoĸ c eвтинo нaпpaвeнитe coлapни пaнeли, пocтaвeни в paйoни, ĸъдeтo има eĸcтpeмни пpиподни бeдcтвия ĸaтo и ypaгyшниĸ Beтpoвeтe и дъждът мoгaт дa cчyпят coлapнитe пaнeли и cъдъpжaщитe ce в тяx вpeднi зa здpaвeтo вeщecтвa дa изтeĸaт в пoчвaтa, oтĸъдeтo във дa вoиднaтa

 

Яcнo д, чe пoвpeдeнитe coлapни пaнeли, oт ĸoитo изтичaт тoĸcични мaтepиaли нe ва oгpoмeн pиcĸ, ĸaтo CE имa пpeдвид ĸoлĸo мнoгo пoмaгaт тeзи ycтpoйcтвa зa cпpaвянeтo в oпacнocтитe в ĸpaтĸocpoчeн плaн, cвъpзaни в глoбaлнoтo зaтoплянe и ĸoлĸo мнoгo дpyги oпacнocти ĸpият ypaгaнитe. Baжнo e дa ce има пpeдвид oбaчe и тaзи cтpaнa нa coлapнитe пaнeли, тъй като ĸaтo eĸcпepтитe пo ĸлимaтичнитe пpoмeни твъpдят, чe пpиподнитe пpeднeщe пaнeли cĸaтo eĸcпepтитe пo ĸлимaтичнитe пpoмeни твъpдят, чe пpиподнитe пpeднитe пaнeлĸи cпeднeщe ĸaтo.

 

Cъщo тaĸa coлapнитe пaнeли ca caмo eднa чacт oт пpoблeмa cъc cтapaтa eлeĸтpoниĸa, ĸoятo e нaй-бъpзo pacтящaтa ĸтпaтe Киtaj пpeз 2013 г. ce cъглaци дa пpиeмa oĸoлo 70% oт eлeĸтpoннитe oтпaдъци пo цeлия cвят, нo в нaчaлoтo нa 2018 г. cтpaнaтa cпpя дa пpиeмa oтпaдъци зa peциĸлиpaнe oт дpyги cтpaни. Oт тoгaвa зaпaднитe дъpжaви изпpaщaт бoĸлyĸa cи в южнoaзиaтcĸитe cтpaни, нo тoвa нe e дългocpoчнo peшeниe. Компаниитe нaпpимep, пpoдaвaт cтapи, нo нe и paзвaлeни, coлapни пaнeли нa дpyги cтpaни, ĸoитo иcĸaт дa ги ĸyпyвaт eвтинo, пoтгaвaт eвтинo, пoтгoпaв пoĸтoпaв пoĸтaпaв oocъpe

 

Maĸap coлapнaтa индycтpия дa нe e eдинcтвeнaтa, ĸoятo ce зaтpyднaвa дa peциĸлиpa пpoдyĸциятa cи, тaм има oщe eдин пpoблeм: peциĸлипaнĸo пoлĸoнeнeнĸипeнoнeнeнe. Πaнeлиte cъдъpжaт няĸoи цeнни мaтepиaли, cpeд ĸoитo cpeбpo и мeд, нo нe в тaĸoвa ĸoличecтвo, ĸaĸтo cмapтфoнитe y дpyйтфoнитe и дpyйтфoнитe. Koличecтвoтo им в coлapнитe пaнeли нe e дocтaтъчнo, зa дa ce избят виcoĸитe paзxoди зa бeзoпacнoтo paзглoбявaнe нa пaнeлитe нa cъcтaвнитe. Имeннo зaтoвa aмepиĸaнcĸият Инcтитyт зa изcлeдвaнe нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия cмятa, чe дългocpoчнoтo cĸлaдиpaнe нa cтapитe пaнeли ĸaтo нa бyнищe д нaй-пpaĸтичнaтa възмoжнocт, дoĸaтo вд изяcни cитyaциятa в peциĸлиpaнeтo им.

 

Acoциaциятa нa coлapнo-eнepгийнaтa индycтpия paбoти c paзлични цeнтpoвe зa peциĸлиpaнe, нaдявaйĸи ce дa ce cпpaви c пpoблeмa oтpaнo. Πpeди двe гoдини Acoциaциятa e cъздaлa нaциoнaлнa пpoгpaмa зa peциĸлиpaнe. Зaceгa opгanizaциятa paбoти c пeт peциĸлиpaщи цeнтъpa.

 

Cпopeд aнaлизaтopи нa cитyaциятa oбaчe щe e нyжнo и зaĸoнoдaтeлнo peшeниe. Beчe има знaци, чe и зaĸoнoтвopцитe в CAЩ миcлят тaĸa. Te oбмиcлят дa дoбaвят тaĸca въpxy цeнaтa нa нoвитe coлapни пaнeли, ĸoятo щe ги нaпpaви cтapитe пo-изгoдни зa пpeмaxвaнe и peциĸлиpaнe. Щaтът Baшингтoн дopи д пpeдпpиeл пo-пpoaĸтивeн пoдxoд - минaлaтa гoдинa д пpиeл зaĸoнoдaтeлcтвo, ĸoeтo изиcĸвa oт пpoизвoдитeлитe нa coлapни пaнeли дa имaт плaн зa peциĸлиpaнe нa тexнитe пpoдyĸти.

 

Moжe дa ce ĸaжe, чe има мaлĸи cтъпĸи в пpaвилнaтa пocoĸa, нo чoвeчecтвoтo ce нyждae oт cялocтeн плaн пpeди милиони пaнeли дa дaпoc ceтpa cĸaтa дaпoт oт paзнa. Xyбaвo д дa cи миcлим и дa CE вълнyвaмe ĸaĸвo ни oбeщaвaт тexнoлoгиитe нa бъдeщeтo, нo д xyбaвo и дa миcлим ĸaĸвo дa пpaвим в тeзи oт минaлoтo, зa дa нe yнищoжaт тe бъдeщeтo ни.

 

Източник: Economic.bg

 

Първото залесяване в България е направено в казанлъшкото село Шипка

Това става преди 133 години и вижте какво разпорежда цар Фердинанд, който научава за инициативата на местните жители  

 

Автор: Диана Славчева

Било е време, когато околността над казанлъшкото село Шипка е била потънала в девствени гори, които са предпазвали населеното място от силните ветрове и са пазели от свличането на плодородните земи в полето. Както навсякъде през XIX век в Стара планина, горите са били в изобилие, пише в. „Казанлъшка искра“ в своя бр. 302 от 1937 г. 

 

От статията в старата газета с автор В. Драгнев разбираме, че до 1896 г. не са полагани никакви грижи за поддържането на горските насаждения. Сечта и пашата в тях са били така „безразборни и опустошителни“, че по-голямата част от южните склонове са били напълно оголени. Това, от своята страна, твърде влоши поминък и спокойствието на жителите на село Шипка, тъй като като обработваме земи бяха унищожени от връхлетителите ги стихийни порои.

 

сн. сайт  Посетете Шипка

 

Това ги принудило да пристъпят към залесяване на околността над населеното място. 

 

Както свидетелствата старата преса, по инициатива на тогавашния общественик Дянко Караджов през 1889 г. в един празничен ден на цялото население на Шипка излязло и засадило дъбовата гора в Боята и Драганов Полигар.

 

Това мероприятие стигнало до ушите на самия цар Фердинанд, който наредил на тогавашното правителство това залесяване да се поеме от горските власти. 

 

През 1896 г. в село Шипка е открит първият горски разсадник - в местността Торища до Спасителния дом.

 

С цел да се проведе системна и ефикасна борба срещу пороите правителството прибягнало до услугите на чуждестранни лесовъди. 

 

През 1905 г., по препоръка на французина Берт в Казанлък е повикан неговият сънародник - горският инспектор Вожели, който организира у нас служба по укрепването и залесяването. Мосюто остава в нашата страна цели осем години, като първо запретва ръкави и започва да действа в Шипка. 

 

Той напуска България през 1911 г., оставяйки на терен своите последователи Юр. Митрев, Заяков, П. Манджуков, Славчо Лазаров, Н. Таслаков и др. 

 

С милиарди горски фиданки, произведени в тукашните секционни разсадници под ръководството на младите лесовъди, се залесяват огромни оголели площи в цялата ни страна. 

 

сн. сайт Посетете Шипка

 

Източник: ПАТРИОТИЧЕН ДЕСАНТ

 

 

 

Блажка Димитрова ни разказва как да предотвратим отстраняване на пластмасови отпадъци

 

Автори: Андрей Куртев и Мила Байлова

Винаги сме казвали, че освен да почистваме вечерта като цяло замърсяването, от ключовото значение е именно предотвратяването на процедурата като цяло. Само с такава нагласа бихме могли да постигнем дълготрайно решение за проблема с отпадъците в България.

 

 Към пълната публикация тук  .

 

Източник: Природен

 

 

ДРЕХИТЕ НЕ СА БОКЛУК

 

   Ние от магазини Мания винаги сме вярвали, че дрехите струват втори шанс, вместо да отидете в боклука. Те причиняват сериозни екологични проблеми, когато не се рециклират правилно. Създайте кампанията Дрехите не са в боклука, за да промените системата за изхвърляне на ненужния текстил и всеки да намери подходящото място за дрехи, обувки и домашен текстил, които вече не се използват.

Как ще го направим?

Във всеки магазин Мания в цялата страна има специални пунктове за събиране на дрехи, обувки и текстил. Тук, без специални условия, всеки може да остави това, което е ненужно за него. Ние ще обработим цялото събрано количество и ще го изпратим на нуждаещите се в Африка и Азия.

 

И това напълно не е всичко.

Благодарение на тази инициатива, всеки месец ще подкрепим още една социална кауза – съберете средства от кампанията ще помогнете на Фондацията „Една от 8“, за да направим поредната стъпка за подкрепа на жените с рака на гърдата в България. Те ще предоставят специално изработена розова чанта „Не си сама“ с аксесоари и информационни брошури за жените, преживели мастектомия.

 

Ако все още не сме успели да те убедим, ще ти дадем още малко данни.

 

Ако изхвърлиш дреха в общия боклук, тя ще стигне до сметище и ще започне да гние с годините. Докато се разгражда, ще отделя сметищен газ, токсичен варовик и метан. Само за пример – дрехите от материи, които не са биоразградими, могат да стоят на бунището повече от 200 години, стари обувки се разлагат за близо 10 години, а гумените им подметки – между 50 и 80 години.

 

Синтетичните влакна не се разграждат, а вълнените при разграждането си произвеждат метан, който е основен виновник за глобално затопляне. Към тази картина можем да добавим и боите и химикалите, вложени в текстила, които замърсяват почвата със силно отровни или опасни химични съединения. В естественото време съществува реална възможност по пътя, следвайки пътя на хранителната верига, те да попаднат в организма на хората и животните.

 

В България се ''произвеждат'' почти 100 000 тона отпадъци от стари дрехи и обувки годишно. В същото време последните статистики за страните от ЕС сочат, че между 30 и 50% от закупените нови дрехи се събират разделно, останалата част отива на бунището. Процентът на разделно събрани дрехи и обувки в България клони към нула. Изследване на „Грийнпийс“-Германия от 2015 г. открива, че около 40% от нашите дрехи са носени рядко или никога. Още малко факти – за производството на килограм памук са нужни между 10 000 и 20 000 литра вода; ¼ от световното потребление на пестициди се пада на производителите на памук; около 20% от индустриалното замърсяване на водата е свързано с боядисването и обработката на текстил.

 

Успяхме ли да те убедим да не изхвърляш ненужните дрехи в общия боклук?

 

Те могат да живеят новия живот – да се носят от друг човек или да бъдат преработени в новата суровина. Текстилните изделия, които не могат да се използват, използват нови продукти като текстилни нишки или се използват за производство на други за строителната, мебелната и шивашката промишленост, както и за бита - различни видове хидроизолации, стелки за обувки, вати за шивашката промишленост, изолиращи материали в автомобилната индустрия и много други.

 

Специалните пунктове са нашата алтернатива на всички тези шокиращи данни! Тук можеш да оставиш дрехите, които няма да носиш, които не харесваш, не ти става, смяташ за изнесени. Тук е мястото на самотния чорап и ботушите от времето на зимата. И на дрехите на децата, които не можеш да прежалиш!

 

Ние знаем, че те пазят твоите най-скъпи спомени – от първата среща с любимия, от сватбата на сестрата или раждането на детето. Пуловерът от мама или ефирната рокля от любимата приятелка – трудно е да се разделите…

 

Но не и когато така ще направиш добро!

 

Ненужните за теб дрехи могат да помагат! Могат да топлят! Могат да осигурят подкрепа!

 

Включете се в инициативата на магазините Мания и отворете нашите пунктове в магазините ни в цялата страна. 

 

Източник: MANIA – outlet & second hand

 

 

Идеи за сръчковци

Направи си модели на видео игри от опаковъчен материал

 

 

 

Съвети за пестене на енергия

 

 

 

 

 

5 НАЧИНА ДА СПЕСТИТЕ ЕНЕРГИЯ У ДОМА

ТАКА НЕ САМО НАМАЛЯВАТЕ РАЗХОДИТЕ СИ,  НО И ПОМАГАТЕ НА ПЛАНЕТАТА

 

С настъпването на студените месеци започва да растат и разходите за електроенергия. Как обаче да спестим малко пари, съветват експертите от RealLiving.

Изключете уредите, които не ги използвате

 

 

Не оставяйте зареждащите устройства или кафеварката, например. Дори да ги изключите, те все още се използват от копчето на електроенергията. Уверете се, че спирате напълно всичко, след като не го използвате.

   

Заложете на естествената светлина

 

 

Възползвайте се колкото се може повече от естествената светлина. Дръпнете пердетата и пуснете слънцето да влезете.

   

Заменете старите крушки

 

 

Всеки знае, че старите крушки са големи консуматори за енергия. Инвестирайте в LED крушки, за да спестите до 80% от разходите.

   

Почиствайте редовно осветителните тела

 

 

Кога за последен път почистите лампите? Знаете ли, че прахът може да блокира до 50% от светлината. Отделете един следобед и измийте всички, за да премахнете мръсотията.

   

Изберете енергийно ефективна уреди

 

Ако планирате покупка на нов климатик или нови уреди, платете повече, но купете така с по – нисък енергиен разход. Бъдете сигурни, че инвестицията ви ще се изплати скоро. 

 

 

Кампания „Да съхраним вековните държави на България“

за допълнителна информация кликни  тук .

 

 

 

ДО 2025 Г. ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕМ

ДА СЪБИРАМЕ ДРЕХИТЕ И ОБУВКИТЕ РАЗДЕЛНО

 

Севдалин Спасов, председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба.

 

Текстилните отпадъци дълго време бяха подценявани, напоследък "fast fashion" т.нар. Бърза мода на всеки 4-5 години удвоява своето количество, коментира Севдалин Спасов, председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехите в употреба (член на БСК).

 

Разговаряме със Севдалин Спасов, председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехите втора употреба и собственик на "М холдинг" - компанията, познат под марката за дрехи в употребата "Мания" за необходимостта от рециклиране на дрехите и обувките, за дрехите втора употреба, за отпадъците от текстил и както да се повтори употребата. Какъв е животът на дрехите след втората употреба, къде се рециклира?

 

Към статията кликни тук .

 

Източник:  3e-news.net

 

В БИОВОЙНА ЛИ СМЕ С ПРИРОДАТА?

 

Петя Минкова

сп. Космос, бр. 1, 2021 г

 

 

   

 

 

Край на пластмасата в цяла Европа

 

Мартина Суботинова

 

 

Използването на 8 вида пластмасови изделия за еднократна употреба забранява в целия Европейски съюз, включително и в България от това лято.

 

Това е европейската директива, която всички страни трябва да въведат и приложат в националния закон най-късно до 3 юли 2021 г.

 

Дотогава защитата ще бъде въведена и в нашия закон за управление на отпадъците, коментирайте от Министерството на околната среда и водите, пред „Телеграф“.

 

Забрана ще засегне прибори за хранене – вилици, ножове, лъжици,чини, сламки, бъркалки за напитки, клечки за уши, пластмасови пръчици, към които са прикрепени балони, съдове за съхранение на храна, изработени от експандиран полистирен и чаши и продукти, изработени от оксо-разградима пластмаса.

 

В очакване на влизане на пълната забрана в силата на производителите вече се предлагат на пазара заместници, уредени от дървесина, картон, дори от хранителни продукти, примерно ядливи чаши за кафе и прибори.

 

От 31 декември 2024 г. производителят на продуктите от пластмаси ще носи разширена отговорност. Въвежда се принципът „замърсителят плаща“.

 

Производителите трябва да покрият продукти за събиране, почистване и управление на отпадъците от контейнери за храна и напитки, бутилки, чаши, пликове и обвивки, леки торбички за пазаруване и тютюневи с филтри.

 

Обмисля се и забрана за капсулите за кафе, които съдържат пластмасова част, която трудно се отделя.

 

Разширена финансова отговорност ще се понася и производителите на риболовни принадлежности, съдържащи пластмаса.

 

Въведете се изискването за информиране на потребителите за продукти от алтернативни материали или продукти за многократна употреба.

 

ЕС изисква в националния закон да бъдат въведени мерки за намаляване на потреблението при определяне на пластмаси за еднократна употреба, когато няма алтернатива да бъдат подменени, изработени от друг материал.

 

До 2029 г. 90% от пластмасовите бутилки трябва да се събират за рециклиране и да имат специален дизайн. Евродирективата поставяне и условие в производството на тези бутилки до 2025 г. да се влага най-малко 25 % рециклирани пластмаси, това са т.н. бутилки от РЕТ . А през 2030 г. всички бутилки ще съдържат 30 % рециклирана пластмаса.

 

От това лято някои пластмасови изделия за еднократна употреба като хигиенни продукти, мокри кърпички, тютюневи изделия с филтри, чаши за пиене, трябва да имат видимост, четлива и незадължителна маркировка, добавяне на опаковката или този продукт. Надписите трябва да информирате за възможностите на продуктите и вариантите за тяхното обезвреждане и за вредите, които носят.

 

Драстичното намаление на битовите отпадъци, които попадат в депата, ще бъде постигнато до края на 2025 г. С промените в закона за управление на отпадъците , внесени в парламента преди дни след 5 години най-малко 55% от теглото на битовите отпадъци, трябва да се подготви за повторно използване или рециклиране.

 

До края на 2030 г. най-малко 60%, до 31 декември 2035 г. близо до две трети отпадъка трябва да се рециклира или повторно използва. В края на депата трябва да попадне по-малко от 10% от битовите отпадъци.

 

Източник: standartnews.com

 

КИТАЙ ЩЕ ВЪВЕДЕ СТАНДАРТИ ЗА

„ЗЕЛЕНО ПАКЕТИРАНЕ“

 

Китай въвежда задължителни национални стандарти за куриерската индустрия, за да се гарантират безвредни материали за пакетиране. Страната си е поставила за целта до края на 2022 г. да изгради стопанска система от стандарти за „зелено пакетиране“ с ясни приоритети и оптимизирана структура.

 

Насоките бяха публикувани скоро съвместно от осем отдела, сред които и Държавното управление на пощенските услуги. В тях се изисква да се усъвършенства стандартите за „зелено пакетиране“ за целия процес – от пакетиране, материалите и рециклирането до пласирането.

 

Според китайски експерти, този ход е необходим, за да се насърчи висококачественото развитие на сектора. От Държавното управление на пощенските услуги обещава в бъдеще да увеличат предлагането на безвредни материали за пакетиране.

 

Източник:  

 

 

Ръководство: Почистване без токсични препарати

 

08.11.2019 от Zero waste Sofia

 

 

СЪВЕТИ ЗА ПО-ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ от Соня Савчева

сп. Жената днес, януари-февруари 2020 г

 

 

Хартиени мебели

 

Хартиените или картонени мебели са много удобни, устойчиви на тежестта и натиск. Подходящо за закриване на пространството, еко и лесно да се рециклира. Произвеждат се от материал  Lightboard  – гофриран картон със структура на медна пита. 

 

Мебелите, които виждате на снимките, произведено за миналогодишно изложение  Copi’s . Разполагаме с най-голямата изложбена площ, която оформихме като  Relax zone

 

Хартиените мебели могат да бъдат столове, маси, пейки, барове и всичко, което ви хрумне. Единственият им недостатък е, че не може да се използва като открито – водата прониква в тях и ги разваля. Също така, храненето на тези маси не е препоръчително, не получавате здрави, а печелите петната, които остават по картона – тази попива всички мазнини и течности. Всички други качества са само осигуряване. 

 

 

 

Източник: PRINTIDEA.INFO

 

 

ЗА КАРТОНЕНИТЕ МЕБЕЛИ И ИГРАЧКИ

 

Картонени мебели?!? Да бе, да!

Хайде, с картонени играчи всички сме играли като деца, но чак са картонени мебели…


1.Екологични са!

Ако картонените мебели вече не са необходими, можете да ги разглобите и приберете за следваща употреба. Ако решите да се разделите с тях завинаги – няма да замърсите околната среда – те са био-разгради.

 

2.Устойчиви на натоварване!

 

3.Устойчиви на намокряне с вода!


4.Изключително леки!

Дори за малчуганите не е проблем и пренасят с леката мебелите на мястото, което най-много им харесва.


5.Лесни за сглобяване и разглобяване!


6.Можете да ги украсите сами!

 

7.Лесни за поддръжка!

Картонените мебели и играчките се поддържат изключително лесно – просто ги забършете с влажна кърпа!

 

8.Безопасни са!

 

9.Давате личен пример!

Децата копират поведението на родителите си – дайте им личен пример, бъдете загрижени и направете наистина нещо за опазването на околната среда!

 

   
   

 

 

Фирма Зелена приспивна песен

 

Източник: Misto-bg.com

 

Еко мебели

 

Отново еко темата за добри родители, които искат да живеят и научават децата си към любовта и опазването на природата, и използват материали за лесни за рециклиране. Този път ще ви представи проекти на холандския дизайнер Дейвид Граас (davidgraas.com).

 

Той разработва мебели, които се сглобяват като пъзел, на който частите са от дебел кашон – хартия за рециклиране. Сглобяването им е лесно дори за деца, а забавлението е и за големите.

 

 

   

 

 

 

Снимки: мебелен магазин блог

Източник: Art and blog.com

 

ТОВА ЛИ Е СПАСЕНИЕТО:

БАКТЕРИЯ, КОЯТО ЯДЕ ПЛАСТМАСА

 

 

Две студентки създават разработка, която може да се възползва от околната среда.

 

Прогнози за бъдещето на човечеството не са особено светли. 

 

Според някои от тях  до 2050 години във водата ще има повече пластмаса, отколкото риба

 

Това обаче не е най-стряскащото. По-плашещото е, че човечеството не може да спре да използва пластмасата. 

 

Двете млади жени започват да работят върху този проект още в гимназията и към външните данни са успели да патентоват изобретението си. 

 

Едва на 20 години, но инвеститорите проявяват огромен интерес към тях. 

 

В действителност, те постигат 400 000 долара финансиране, за да продължим развитието на бактерията. 

 

Джийни и Миранда вече са успешни 5 награди благодарение на бактерията, като те са и най-младите носители на една от най-престижните награди в областта на науката - "Perlman".

 

„Практически е невъзможно да се накараме хората да спрат да използват пластмаса“, казва Миранда. "Имаме от технологията, за да разрушим пластмасата и всичко ще стане разградимо", трябва още тя. 

 

Бактерията може да се използва освен за почистване на водата, и за почистване на плажовете, поясняват още момичетата. 

 

Откритието на Джийни и Миранда може да се окаже ключово за околната среда, тъй като като замърсяванията с пластмаса са толкова големи, че според учените ние вече я добавеме дори с рибата и морската храна, която е част от менюто ни. 

 

Редица държавите се опитват да ограничат или да забранят продуктите като пликчета за еднократна употреба или пластмасови сламки, но управлението на вече произведения боклук от хората се оказва едно от най-значимите опити, с които ще се наложи да се справим в близко бъдеще.

 

Бактерията, създадена от двете студентки, може да се окаже част от решението на проблема.

 

 

Източник: VESTI

 

 

Южна Корея забрани вноса на някои модели от Volkswagen Group

 

 

Южнокорейското министерство на околната среда забранява вноса при определяне на моделите на дизелови автомобили от германските марки Ауди (Audi), Порше (Porsche) и Фолксваген (Volkswagen) заради нарушаването на регулацията за вредните емисии, предадени на ДПА.


Ведомството има също днес, че ще наложи глоби срещу Ауди Фолксваген Корея (Audi Volkswagen Korea) и Порше Корея (Porsche Korea) и ще сезира прокуратурата за евентуално следствие, уточнява БТА.


Глобата за Ауди Фолксваген вероятно ще е в размер на около 7,9 милиарда тя (6,5 милиона долара), а за Порше - 4 милиарда тя.
И трите марки са част от групата Фолксваген (Volkswagen Group) с централата във Волфсбург, която ще бъде замесена в световен скандал, след като призна за манипулиране на данните за емисиите при дизеловите си коли.


Забраната обхваща осем модела, за които е установено, че са оборудвани с манипулиращия софтуер.


Общо над 10 200 от колите са продадени между май 2015 година и януари 2018 година. така не се предлага на пазара в Южна Корея от 2018 г. Средните автомобили са пет модела Ауди, два модела Фолксваген Туарег (VW Touareg) и един Порше Кайен (Porsche Cayenne). Ауди Фолксваген Корея съобщи, че уважава решението на министерството и вече е представено в плановете на южнокорейските власти за изтегляне.

 

Източник: Мениджър.Новини

 

Volkswagen обяви  че строи два завода в Китай  за електромобили (MEB)

 

 

Най-големите производители на автомобили в света Volkswagen обяви във вторник, че ще произвеждат общо 600 000 коли, базирани на специализираната му модулна платформа за електромобили (MEB). Новите заводи в Антиг и Фошан започват работа няколко месеца след завода в германския град Цвикау, който ще сглобява 330 000 автомобила годишно от края на 2019 г. При тези служители на производството на Volkswagen най-вероятно ще превари Tesla, чийто единствен завод за сглобяване на автомобили във Фримонт, Калифорния, може да направи около 500 000 коли. В началото на годината лидер в производството на електромобили прави първата копка на предприятието в покрайнините на Шанхай, което се очаква да започне работа в края на 2019 г. и като начало да произведе 250 000 коли годишно.

 

 

 

Източник: Bloomberg

 

Денят на Земята!

 

 

 

 

ЕКОЛОГИЯ НА МОТИВАЦИЯТА

Не правите нищо за планетата от чувството за вина или

ако не ви носи приятни емоции

 

Откажете се от колата,

предпочитани велосипеда

за придвижване в града.

Пестиш, тренираш,

разтоварваш въглеродния

си отпечатък.

 

Михаела Петрова

сп. Мениджър, бр. 2, 28 февруари - 28 март 2019 г.

 

 

“Зелен” японски вестник – всеки прочетен разцъфтява като мини градина

 

 

Какво правите след като прочетете сутрешния си вестник  (като все още си купувате такъв, разбира се)?

 

В Япония  го… засаждат!

Всъщност така наречената „растителна хартия” не е нещо ново. Технологията – рециклирана хартия + семенца трева или цветя, е позната от няколко години, но за първи път влиза в масово производство и употреба.

 

Първият зелен вестник

Пионерът е един от най-големите японски ежедневници -毎日新聞 ( The Mainichi Shimbunsha ), или „Майничи Шимбун“.

Скоро издателите му пуснаха в продажбата на  4 милиона екземпляра  и… бяха поразени от търсенето и последващите реакции на хората.

 

Как се градинарства със зелен вестник?

Огромният успех на инициативата се дължи на донякъде и на лесния (и красив) начин, който дава на читателите на ежедневниците да се превърне в градинари.

 

Достатъчно е да накъсате прочетеното издание, да го заровят в саксиите или градините си и от времето на времето да го поливат. Резултатът (и удовлетворението) скоро е на лице.

 

Зеленият японски вестник и децата

Екологично отговорното поведение е лесно и приятно като... игра. Японският ежедневник, отпечатан на растителната хартия е ярко доказателство: достигнал до всички основни училища в страната, той бързо се превърнал в любимо занимание.

Учениците чели, засаждали, а след седмица след седмица се любили на всички по-уханния резултат на любознателността си…


 

Зеленият японски вестник  Майничи Шимбун

 

 

 

Зелен вестник

 

 

   ПЕРМАКУЛТУРАТА

 

Съчетава най-новите постижения на съвременните технологии и мъдростта на древните култури.

 

Пермакултурата е един от най-новите рендове в областта на устойчивото земеделие. Тя е съвкупност от методи за обработка на земя по примера на природата, на природните кръгове и екосистеми. Пермакултурата далеч не включва само аграрната сфера. Тя е наука и дори философия за начина ни на живота.

 

На първо място е грижата за земята, за всички живи системи, които трябва да продължат да се развиват. На второ място са хората и осигуряват достъп до всички ресурси, нужни за нашето съществуване. Последната, но и може да бъде най-важната ценност е така наречения ''справедлив дял'' или иначе се казва - поставяне на ограничения и раздаване на излишъка.

 

За хората, които проявяват интерес, пермакултурата е нещо като Фън Шуй , но не е вътре в дома, а в двора на къщата, градинка около блока, малка ферма или дори цял квартал или град. А ето и няколко елемента:

 

ГЛИНЕНАТА ПЕЩ

е енергия от Земята. Хубавото е това, че пещта се строи с материали, които се намират на парцела, който притежавате. Вода, пясък и камъчета и камъни, както и глина, всички материали от земята. Целият е кратък и не изисква много енергия от събирането на материалите до вкусването на първите сготвени хапки. Обичайно формата на пещта е кръгла и така топлината циркулира равномерно, нужни са много малко материали за горене, за да се сготви едно ястие или да се опече един хляб, защото земята поема топлината и я отдава дълго, а вкусът е незаменим.

 

   

ЧЕРВЕИТЕ

са най-добрите приятели на градинаря. Те разграждат органичната материя и я правят достъпна за растенията. Прокопават канали, чрез които достигат до корените на растенията. Когато храносмилата органична материя в почвата, те създават най-богатия органичен тор, който лесно може да добиваме. Фермата за червеи е лесен начин за превръщане на обелките от плодове, зеленчуци и други органични отпадъци в ценен материал, който може да служи за засаждане на стайните ви растения или като подобрил на почвата в градината. Може да се практикува целогодишно, без значение дали живеете в апартамент или къща, дали имате двор или не. Фермата за червеи е особено подходяща за хората, които искат да компостират органичните си отпадъци, но нямат възможност да поддържат големия компостиращ съд. Освен това фермата е източник на червеи, които можете да пуснете в градината, да използвате храна на кокошките, а ако сте рибар - никога няма да ви свърши стръвта!...........

   

СЛЪНЧЕВАТА ФУРНА

пак е енергия от слънцето, при това безплатна, може да се направи от подръчни материали с малко сръчност и въображение. Най-добрата форма е параболично огледало. Най-добрата стойка е подвижна, така че да може да се върти според хода на слънцето и слънчевите лъчи да пада перпендикулярно. В зоната, където се поставя съдът за готвене, се развива температура от 200 до 300 градуса. Хубавото е, че може да се използва и през зимата, единственото ограничение е, че трябва да е слънчево.

   

КОКОШИЯТ ТОР

е просто съоръжение с изключителна полза в градината. Прави се клетката с големината и формата на лехата, която е нужна. В клетката се поставят кокошки, които обработват почвата вместо вас. Конструкцията трябва да е лека, за да може лесно да премествате сами. Няма по-добро решение за проблемите с плевенето, наторяването, обработката и справянето с вреите в градината. Всички тези дейности са тежки, трудни, отнемат много време и дотягат на хората, а и всичките ни усилия, не ни бива да ги вършим много добре. Нито един човек няма търпението, ното острия поглед да открие всяка листна въшка или семенце на бурен. Нито един човек няма да прекара часове прилежно да обръща и сместа пръст, мулч, пепел, органичен тир и компост. Нито един човек няма изкопава всеки корен, ядка, стрък трева и да ги пренася, за да не се вкоренят отново. Но кокошкит ес радост ще вършат всички тези неща вместо вас по цял ден и ще ви благодаря за възможността за преобразуване на плевели и вредители в яйца със златисти жълтъци. При цената на построяването на клетката и десет минути на 2 седмици за преместване, може да имате градински лехи , оформени и изцяло поддържани от кокошките вмето вас.

 

 

сп. ТРЕНД Космос 2017, и звадка от статия на Нанси Борисова

 

 

 

КАК ДА СПЕСТИМ ВОДА? – ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

 

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕФЕКТИВНО ТОАЛЕТНОТО КАЗАНЧЕ!

По този начин семейство с две деца може да спести до 850 литра вода месечно.

Ако не желаете да закупите ново казанче, можете да трансформирате вашето така, че да изразходвате по-малко вода!

 

ДРЪЖТЕ БУТИЛКА ВОДА В ХЛАДИЛНИКА СИ!

Често пускаме продължително време на крана на че много просто за да изстудим вода за пиене. Това остава бутилка, която да се изстудява в хладилника. Добавете парче лимон и получавате идеална напитка за горещите летни дни.

 

НАМАЛЕТЕ КОНСУМАЦИЯТА НА МЕСО!

За производството на 1 кг телешко е необходимо около 15 500 литра вода, а за производството на килограм пилешко - 3900 литра. Това количество естествено местност варира в зависимост от вида на земеделието и климата. Ако искате да сте полезни за природата и не искате да се откажете от месото - пригответе местно производство, продукт на биоземеделски практики.

 

СЪБИРАЙТЕ ДЪЖДОВНА ВОДА!

Дъждовната вода е много добра за поливане на растенията или моравата ви. Тя успешно може да се използва за миене на колата или за пране. (За което в такъв случай ще ви е необходимо напълно малко количество прах за пране).

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИЯЛНАТА МАШИНА САМО КОГАТО Е ПЪЛНА!

Машините за миене използват 8 пъти по-малко вода за измиване на купчина чинии, по-малко ако ги миете под течащата вода. Това обаче е в сила само когато уредът е пълен!

 

ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО КРАНОВЕТЕ НА ЧЕШМАТА И ДУША!

Един повреден кран може да изхарчи до 75 литра вода дневно. Това означава 2250 литра вода за месец.

 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОАЛЕТНАТА ЗА КОШЧЕ ЗА БОКЛУК!

Всяко пускане на водата от тоалетното казанче изразходва между 3 и 6 литра. Затова не използвайте тоалетната, за да изхвърлите боклук.

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДНОЕФЕКТИВНИ СМЕСИТЕЛИ

Смесете с аератор смесване на вода с въздух и така намаляване на консумацията. Аератор може да се намери за под 10 лв.

 

СПИРАЙТЕ ЧЕШМАТА, КОГАТО МИЕТЕ ЗЪБИТЕ СИ!

Няма нужда да трябва да тече през цялото време, докато миете зъбите си.По този начин вие спестявате между 6-14 литра дневно.

 

ДУШ ВМЕСТО ВАНА!

Бързият душ е освежителен и използва много по – малко вода, освен ако взимате вана.Това може да усетите и по намалялата сметка за вода.

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ!

Това е не само по – добре за природата, но и за вашето здраве.А и разликата в цената по посока на обикновените препарати е незначителна.

 

ТОПЛА ВОДА ЧРЕЗ СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

Ако сте още по-ефективни при намиране на вода, можете да поставите и слънчев колектор на покрива. Така ще можете да произвеждате самите топла вода за домакинството почти през цялата година. По този начин, освен че ще помогнете на борбата срещу промените в климата, ще спестите и много пари.

 

"Еко-торба"

 

Да си купи ш и носиш "еко-торба" е една от "малките зелени степени", която всеки от нас, без усилие може да направи, за да има своя "екологичен отпечатък" и вредата, която неотменно нанася на природата. Защо да плащаме за скъпите и неразградими найлонови торбички, само за да открием след купища от тях, дори и сред най-красивите кътчета от нашата природа?
Закупувайки екоторба, вие не сте само със средства за нашата природозащитна дейност, но и правите една от своите "малки зелени стъпки"

 

 

 

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

 

1 тон рециклирана спасява : около 13 хартия ; 2.5 барела нефт; 4 100 киловатчаса електроенергия; 4 куб. м от обема на сметището; 31 780 литра вода.

Има три стъпки за намаляване на разхода на хартията : намазване, използване повторно, рециклиране.

 

 

 

 

 


Как да храним разхода на :

 • Използвай отпадъчна хартия, за да си направиш бележник или скицник.
 • Нарязаната на лентички хартия служи за легло на домашния любимец или за опаковане на чупливи неща.
 • Подложена на дъното на кофата за боклук предотвратяване на протичане.
 • Използвайте кутиите и кашоните да опаковате подаръци.
 • Изрязаните под ъгъла на кутии от зърнени закуски служат чудесно за съхранение на вестници и списания.

 

 

„Важен е всеки лист” - кампания на Маркиза Груп ООД за опазване на природните и блага чрез ограничаване на употребата на хартия

 

 

ЕКОЛОГИЧНИ НАВИЦИ, КОИТО ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЕ

 

 

Ето няколко екологични съвета. Който и от тях да изберете, ще помогнете за опазването на околната среда, здравето и средствата си.

    

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕСУРСИТЕ РАЗУМНО

 • Пестете водата. Не оставяйте да тече напразно, докато си миете зъбите или например почиствате зеленчуците.

 

 • Изключете електроуредите, когато не използвате. Дори и да не ви се вярва, когато включите, можете да допринесете за загуба на енергия.

 

 • Използвайте пълния капацитет на прелнята, сушилнята или миялната.

 

 • При възможност вложете слънчеви панели и използвайте слънчевата светлина, за да затоплите водата.

 

 • Възползвайте се от екологично чистите продукти за почистване и разкрасяване.

 

 • Отваряйте прозорците на всеки ден и проветрявайте, за да може замърсеният въздух да се подмени с чист.

 

 • Не убивайте дърво за коледа. Вземете си живо коледно дръвче в саксия и след празниците го засадете.

 

ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Не използвайте толкова често колата, а правете повече разходки. По този начин ще подобрите здравето си и ще допринесете за намаляване на замърсяването на въздуха.

 

 • Избягвайте използването на пестициди или химикали в градината. Съществуват различни природни средства, които защитават растенията и здравето на семейството ви.

 

 • Направете си малка градина на терасата. Ще се очаровате от продуктите, които ще произведат тя.

 

 • Разделяйте отпадъците за рециклиране.

 

 • Използвайте всички предмети, които ви послужиха за повторна употреба. Ще се изненадате какви красиви ръчно изработени неща може да сътворите от тях.

 

 • Намалете консумацията на преработени храни, за да пазите околната среда и здравето си.

 

 • Не изхвърляйте отпадъците по улицата. Ако хапвате зърнена закуска или друга здравословна храна, докато се разхождате, запазете опаковката, след което я хвърлете в най-близкия кош.

 

 • Не купувайте ГМО храни. Най-добре, може да се направи в този случай, преди да закупите каквото и да е храната, за да прочетете етикета.

 

 • Заменете крушките с други по-ефикасни. С тяхна помощ вие ще използвате по-малко енергия и ще спестите повече средства.

 

 • Използвайте дъждовната вода. Тя е едно чудесно средство за поливане на растения, почистване и много други приложения.

 

 • Използвайте термостата на правилната температура. По този начин ще спестите енергия.

 

 

СТАРИ ХВАТКИ - ПРАКТИЧНО

 

СЪДОВЕТЕ И СЕРВИЗИТЕ

Тъмните следи в алуминиевите съдове (след продължително готвене) се премахват, ако в тях се извържат кисели плодове. В тях не бива да се варят небелени картофи, от които потъмняват.
 

От киселите гозби потъмняват емайлираните съдове. Напълнени с 3 л. хладка вода и с по 1 с.л. сол и оцет в нея за едно денонощие, те блесват.
 

ЛИМОН В КУХНЯТА

Лимоновата кора е прекрасен заместител на изкуствените ароматизатори за всякакви сладки.
 

За да вземете миризмата във фурната след печене, оставете в нея да ври тенджера с вода и кора от лимон за около 10 минути.
 

Вместо скъпите химически препарати за почистване на печката от мазнина, полейте отгоре оцет (или сок от лимон) и минете със сиха гъба.
 

Кората от изстискан лимон е чудесно средство за почистване на мивката от бактерии.
 

Наслоеният варовик поставете за готвене ще махнете, като ги допълнителните с оцет (или сок от лимон) и оставете да киснат така за 24 часа.

 

КОЖИТЕ

Отвървете се от всичките си животинска кожа и не се изкушавайте да купувате нови. Животните, които живеят в тях, ви благодаря предварително.

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ....

 

Близо 2,5 млрд. души по света нямат достъп до елементарни санитарно-хигиенни условия. Тяхната липса е най-голямата причина за заразяване в световен план, поради което всяка 1,8 милиона. души, особено деца, губят живота си. На 19 ноември 2002 г. в Сингапур се взема решение 19 ноември да стане Световен ден на тоалетната.

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК НЕ ИЗХВЪРЛЯМ, А ПОМАГАМ
   
СПИСЪК ПО СПИСЪК - кампания за разделно събиране и рециклиране на хартия
   
110 ЗЕЛЕНИ ИДЕИ
   
REUSEBG.com - Тук е мястото за споделяне на ненужни вещи в добро състояние с хора и организации, имащи нужда от тях. Чрез платформата може да направите дарение за повторно използване на ваши мебели, техника, дрехи, играчки и други вещи. Правейки това, заедно отклоняваме използваеми домакински артикули от депата, спестявайки CO2. Променете решението „да изхвърлите“ в решение „да дарите“, защото дарението за повторно използване е идеалният начин да се уверите, че любимите предмети, с които сте живели, ще намерят нов дом!
   
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ